แผนดำเนินงาน

 

แผนกลยุทธ์การจัดการศึกษา โรงเรียนอนุบาลตาก พ.ศ.2562-2565

ดาวน์โหลดไฟล์

แผนปฏิบัติการปฐมวัย ปีการศึกษา 2562

➥ ดาวน์โหลดไฟล์

แผนปฏิบัติการประถม ปีการศึกษา 2562

➥ ดาวน์โหลดไฟล์

SAR โรงเรียนอนุบาลตาก ปีการศึกษา 2561

➥ ดาวน์โหลดไฟล์ 

หลักสูตรสถานศึกษาอนุบาลตากปรับปรุง 2561

➥ ดาวน์โหลดไฟล์ 

SAR โรงเรียนอนุบาลตาก ปีการศึกษา 2560

➥ ดาวน์โหลดไฟล์

 

 

ผังนวัตกรรม ปีการศึกษา 2562