ทำเนียบบุคลากร

ชื่อ : นางสมพิศ เกิดนวล

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ

หน้าที่หลัก : ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แนะแนว เสนอแนะในการปฏิบัติงานตลอดจนแก้ไข  ปัญหาอุปสรรค์ที่เกิดขึ้น

เบอร์โทรศัพท์ :  -

ชื่อ : นางสาวจตุพร มหาภาส

ตำแหน่ง : รองผู้อำนายการฝ่ายบริหารงานประมาณและฝ่ายบริหารงานทั่วไป

หน้าที่หลัก : ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แนะแนว เสนอแนะในการปฏิบัติงานตลอดจนแก้ไข  ปัญหาอุปสรรค์ที่เกิดขึ้น

เบอร์โทรศัพท์ : 0814756929

ชื่อ : นางเสาวรส  จิ๋วกาวี

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานปฐมวัยและฝ่ายบริหารงานบุคคล

หน้าที่หลัก : ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แนะแนว เสนอแนะในการปฏิบัติงานตลอดจนแก้ไข  ปัญหาอุปสรรค์ที่เกิดขึ้น

เบอร์โทรศัพท์ : 0956255225

ชื่อ : นางสาวลักขณา  จิ๋วปัญญา

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

หน้าที่หลัก : ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แนะแนว เสนอแนะในการปฏิบัติงานตลอดจนแก้ไข  ปัญหาอุปสรรค์ที่เกิดขึ้น

เบอร์โทรศัพท์ : -

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนและวัฒนธรรม

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี ศิลปะ

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ArrowArrow
Slider

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาจีน

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน