แผนที่และแผนผังโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลตาก (หนองหลวง)

ที่ตั้งปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่  455 ถนนตากสิน ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 6300

บนที่ราชพัสดุ   แปลงที่ 13  ไร่ 3  งาน  33  ตารางวา
บนที่ธรณีสงฆ์วัดพร้าว  แปลงที่ 21  ไร่   –  งาน  25  ตารางวา
มีอาคารเรียนประกอบอาคารประกอบรวม 5 หลัง ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงและสามารถติดต่อประสานงานกันได้สะดวก  ดังนี้

 1. อาคารบัวหลวง : ชั้นอนุบาล 1-2 , ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ , ห้องศูนย์สื่อปฐมวัย , ห้องดนตรี , ห้องพยาบาลอาคารอุบลมาศ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 2. อาคารสัตตบงกช : ห้องเรียนภาษาจีน
 3. อาคารบงกชรัตน์ : ห้องเรียนอนุบาล 3 ขวบ
 4. อาคารเฉลิมพระเกียรติ : ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน , ห้องธุรการ , ห้องสมุดโรงเรียน , ห้องเรียนสีเขียว

 

Pic By UpScript V1

โรงเรียนอนุบาลตาก (น้ำรึม)

ที่ตั้งสถานที่แห่งใหม่  ตั้งอยู่บนที่ดินหมายเลขทะเบียนที่ ตก. 70 หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (สนามบินเก่า) ตรงข้ามสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก มีเนื้อที่ 14 ไร่ 3 งาน 67  ตารางวา  มีอาคารเรียน  อาคารประกอบ  รวม ๗ หลัง

 1. อาคารอเนกประสงค์   ห้องเรียนดนตรี-นาฏศิลป์
 2. อาคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46 ห้องผู้อำนวยการ , ห้องสมุด , สหกรณ์ร้านค้า ,ห้องพยาบาล , ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ , ห้องเรียน E-Classroom , ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ , ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ , ห้องเรียน  DLTV, ห้องเกรียติยศ
 3. อาคารเรียนแบบ สปช.2/28 (4  ชั้น) ห้องรองผู้อำนวยการ , ห้องธุรการ  , ห้องเรียนเด็กเรียนร่วม ,  ห้องเรียน ป. 4/1-4/5 , ห้องเรียน ป. 5/1-5/5 , ห้องเรียน ป. 6/1-6/5
 4. อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข็ม 4 ชั้น ห้องการเงิน , ห้องเรียน ป.1/1-ป.1/5 , ห้องเรียน ป.2/1-ป.2/5, ห้องเรียน ป. 3/1-3/5, ห้องเรียนสีเขียว , ห้องพักครู  ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ , ห้องนาฏศิลป์ , ห้องเรียนสีเขียว , หอประชุมลานโล่ง(ชั้น 1)
 5. ส้วมแบบ สปช.605/45    จำนวน  3  หลัง
 6. บ้านพักครูแบบ 207    จำนวน  2 หลัง
 7. บ้านพักภารโรง/32   จำนวน  1 หลัง
 8. ลานกีฬาอเนกประสงค์

Pic By UpScript V1