ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียน อนุบาลตาก เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2486 โดยใช้อาคารเรียนของโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรซึ่งว่างอยู่ ในบริเวณเดียวกับโรงเรียนสตรีตาก “ผดุงปัญญา” แรกเปิดทำการสอนมีนักเรียน 16 คน ครู 1 คน คือ นางสาวจำนง กาญจนโชติ ครูช่วยราชการ 1 คน คือ ครูกุหลาบ คำราชา ครูใหญ่ชื่อ ครูจันทนา พิจิตรคุรุการ ซึ่งเป็นครูใหญ่โรงเรียนสตรีตาก “ผดุงปัญญา” ด้วย จึงเรียงลำดับเหตุการณ์ต่างๆ ได้ดังนี้

Pic By UpScript V1