กำหนดการรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และหนังสือเรียน ตามวันและเวลาที่กำหนด

กำหนดการรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และหนังสือเรียน
ตามวันและเวลาที่กำหนด
📍เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ขอความอนุเคราะห์ ดังนี้
✔️ให้ผู้ปกครองมาตามวันและเวลาที่กำหนด
✔️ให้ผู้ปกครองเตรียมสำเนาบัตรประชาชนนักเรียน
✔️หรือสำเนาทะเบียนบ้านนักเรียนมาเป็นหลักฐานยืนยัน
✔️ให้ผู้ปกครองนำใบเสร็จการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนมายื่นด้วย
✔️ให้ผู้ปกครองเตรียมถุงผ้าเพื่อใส่หนังสือเรียนด้วยตนเอง
✔️จำกัดผู้ปกครองมารับเงิน 2ท่าน
✔️ ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T
อย่างเคร่งครัด
ทางโรงเรียนอนุบาลตาก ขอขอบคุณผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
May be an image of one or more people
No photo description available.

ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ในรูปแบบ ออนไลน์ (ONLINE) และ ออนดีมานด์ (OnDemand)

ประกาศโรงเรียนอนุบาลตาก
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ในรูปแบบ ออนไลน์ (ONLINE) และ ออนดีมานด์ (OnDemand) และเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ แล้วจึงจะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Onsite (ที่โรงเรียน) ต่อไป
May be an image of 1 person and text
May be an image of text that says 'ประกาศโรงเรียนอนุบาลตาก การเปิดภาคเรียนที่ ประจำปีการศึกษา เืองการงการีพีปะจำกรกทา๒๕ ๒๕๖๔ ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ มีความห่วงใยความปลอดภัยทางสุขภาพ และระวังป้องกันนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ไนโนยนแ ២๐๑๙ (COVID-๑๙) แะเห็นขอบให้โรเรียนเลืนเลาเปิดเรียน ประจำภาคเรียนที่ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๑๔ มิถุนายน ทoอำ ประจำ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ก่อนวันที่กำหนดได้นั้น โรงเรียนอนุบาลตาก จึงมีกำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันที่ @ มิถุนายน ๒๕๖๔ จัดการเรียนการสอนในระยะแรก ในรูปแบบ Online/On Demand และเมื่อสถานการณ์เข้า สู่ภาวะปกติ แล้วจึงจะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Onsite ต่อไป ประกาศ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (นายเสวก บุญประสพ) ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก'
No photo description available.

นักเรียนที่มีคะแนนสอบ สูงสุด 100 คะแนน ในการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอนุบาลตาก

โรงเรียนอนุบาลตาก ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีคะแนนสอบ สูงสุด 100 คะแนน ในการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
May be a cartoon of child and text that says 'โัดเรับมนอนูบาลดาก โรงเรียนอนุบาลตาก ANUBANTAK SCHOOL ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงอภิญญา เพ็ชรกำแหง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ะถมศึกษาปีที 1/2 ถ (RT) ปีการศึกษา 2563 คะแนนเต็มสูงสุด 100 คะแนน โรงเรียนอนุบาลตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก เบอร์โทร 055 513600 เว็บไซต์ www.anubantak.ac.th Facebook โรงเรียนอนุบาลตาก'
May be an image of 1 person