ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67

จากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม, ระดับเขต, ระดับภาค จนถึงระดับชาติ โรงเรียนอนุบาลตากมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติทั้งหมด 17 คน รวม 3 รายการ ซึ่งทุกรายชื่อได้นำความภาคภูมิใจมาให้โรงเรียนอนุบาลตากของเรา โดยได้รับรางวัลเหรียญทองทุกรายการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 88 ทอง 9 1. เด็กหญิงณัชชา  สมพะมิตร 1. นายโชคชัย  สุขหัส
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 82.2 ทอง 11 1. เด็กชายกวีวัฒน์  บุญครอบ
2. เด็กชายคมชาญ  ภู่เล็ก
3. เด็กหญิงฐินะพร  สอนมัง
4. เด็กหญิงณัชชา  สมพะมิตร
5. เด็กชายณัฐนันท์  เนตรสว่าง
6. เด็กชายธนวัฒน์  เสือสุ่น
7. เด็กชายนิธิศชัย  สุนันต๊ะ
8. เด็กชายปติพัฒน์  หมื่นพระโกฏดี
9. เด็กหญิงปพิชญา  สอนชาวเรือ
10. เด็กชายปุณณ์  ลิ้มประเสริฐ
11. เด็กชายภรัณยู  ตันยา
12. เด็กชายวรภาส  เลี่ยมสกุล
13. เด็กหญิงวริยาภรณ์  เกตุด้วง
14. เด็กหญิงศุภนิดา  สอนไว
15. เด็กหญิงสิริมา  ดาบคำ
1. นายโชคชัย  สุขหัส
2. นายพีระพงษ์  วรรณสุทธิ์
3. นายสาธิต  ยิ่งเจริญ
4. นายสุภาพ  เหล็กบุญเพชร
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.66 ทอง 10 1. เด็กชายชยันต์  หนูเล็ก 1. นายสาธิต  ยิ่งเจริญ

 

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

เปิดบ้านวิชาการ ปฐมวัย

คณะครูโรงเรียนอนุบาลตากได้จัดโครงการเปิดบ้านวิชาการ ปฐมวัย ปีการศึกษา 2560 ให้กับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561ระหว่างเวลา 8.30 – 12.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลตาก(ตำบลหนองหลวง) เพื่อเป็นวิธีให้ นักเรียนระกับชั้นปฐมวัยได้มีเวทีในการแสดงความสามารถ ของตัวเองในด้านวิชาการ และความถนัดต่างๆ รวมถึงเป็นการ ประชาสัมพันธ์ห้องเรียนโครงการพิเศษ MEP ระดับชั้น อนุบาล 2 ที่จะเปิดห้องเรียนพิเศษ ในปีการศึกษา ต่อๆไป เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

 

คลิกที่นี่เพิ่มชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม Open-House กาดต้าตง

ด้วยโรงเรียนได้ดำเนินการเรียนการสอนโครงการ ห้องเรียนพิเศษ MEP ประถมศึกษาปีที่ 1 และ ห้องเรียน EMS ประถมศึกษาปีที่ 2 – 6 ในปี การศึกษา 2561 เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัคร นักเรียนและเผยแพร่ผลดารจัดการเรียนการสอน การจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลตากสู่ชุมชน ณ กาดต้าตง เมื่อวันเสาร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561

คลิกที่นี่เพิ่อชมภาพกิจกรรม

สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียน EMS

ด้วยโรงเรียนอนุบาลตาก กำหนดสอบนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อ สอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ  EMS ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีรายชายานักเรียน เข้ารับการทดสอบทั้งหมดจำนวน 48 คน โดยจะ ประกาศผลการสอบคัดเลือกวันที่ 3 มีนาคม 2561 ผู้ปกครองสามารถติดตามประกาศผลได้ที่เวปไซต์ โรงเรียนและบอร์ดหน้าห้องวิชาการ โรงเรียน อนุบาลตากแห่งใหม่ (น้ำรึม)

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพบรรยากาศการสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียน MEP ประจำปีการศึกษา 2561

อนุบาล 2 โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP

 

 

ประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP

ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม

หมายเหตุ : คณะกรรมการคุมสอบ อาจจะเรียกผู้สอบเข้าสอบ 8:30 น. เพื่อให้ผู้สอบมีเวลาในการเขียนชื่อและเตรียมความพร้อมในการเข้าสอบ ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะห์ให้ผู้เข้าสอบมาถึงสนามสอบ เวลาประมาณ 8:30 น. จึงเรียนมาเพื่อให้ทราบ

ดอกบัวเกม ประจำปีการศึกษา 2560

ด้วยโรงเรียนอนุบาลตาก จัดให้มีการแข่งขันกีฬาและ กรีฑาภายในโรงเรียน “ดอกบัวเกม 60” ซึ่งจะมีการแข่งขันกีฬาประเภททีม ณ สนาม กีฬาโรงเรียนอนุบาลตาก ตำบลน้ำรึม เพื่อให้นักเรียนได้แสดง ออกซึ่งความสามารถในด้านกีฬา, ความสามัคคี, การมีน้ำใจเป็น นักกีฬา, รู้แพ้รู้ชนะและเข้าใจในกฏกติกาการเล่นกีฬาประเภทนั้นๆ

 

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ค่ายหนูน้อยตามรอยวิถีพุทธ

โรงเรียนอนุบาลตาก จัด กิจกรรมค่ายหนูน้อยตาม รอยวิถีพุทธ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อให้ นักเรียนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ทำบุญตักบาตร ฟังธรรมะ จากพระอาจารย์ รวมไปถึงจัดกิจกรรมตามฐานต่างๆ เพื่อให้ นักเรียนได้มีความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนามากขึ้น โดยมีกิจกรรม ทั้งสิ้น 5 ฐานการเรียนรู้ แตกต่างกันออกไป

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ จัดทำมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (Ordinary National educational:O-net) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อทดสอบความรู้ และความคิดและเพื่อนำผลการทดสอบไปใช้เป็น องค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษาตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ทาง โรงเรียนอนุบาลตาก จึงดำเนินงานการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ณ โรงเรียนอนุบาลตาก (น้ำรึม)

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ค่ายหนูน้อยนักอนุรักษ์กลุ่มห้องเรียนสีเขียวภาคเหนือตอนล่าง

เมื่อวันที่ 24 –  26 มกราคม 2561
นักเรียนและคณะครูโรงเรียนอนุบาลตาก เข้าร่วมกิจกรรมค่ายหนูน้อยนักอนุรักษ์กลุ่มห้องเรียนสีเขียวภาคเหนือตอนล่าง ณ. สวนแสงพรหมรีสอร์ท อ.วัดโบสถ์ จ. พิษณุโลก เพื่อเรียนรู้การประหนัดพลังงานรูปแบบต่างๆ การเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการสนับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ทำบุญตักบาตร เนื่องวันพระ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลตาก จังหวัดตาก เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ โดยทาง โรงเรียนได้นิมนต์พระจากวัดมาเจริญ์พระพุทธมนต์ ให้ศีลให้พร พร้อมออกรับบิณฑบาต คณะครู นักเรียน บุคลากรที่มาร่วมทำบุญกันอย่างคึกคัก เนื่องในวันพระ ที่ 31 มกราคม 2561

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม