กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาดชาด ประจำปี 2560

ทางโรงเรียนอนุบาลตาก กำหนดจัดกิจกรรมเข้าค่าย พักแรมลูกเสือและยุวกาชาดระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลตาก (หนองหลวง) โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อฝึกให้นักเรียนช่วยเหลือตนเองเมื่ออยู่ตามลำพัง นอกเหนือ จากการดูแลของผู้ปกครอง, เพื่อฝึกระเบียบวินัยให้กับนักเรียน, เพื่อให้นักเรียนรู้จักรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและ กัน สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ, เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การ อยู่ร่วมกันและการช่วยเหลือผู้อื่น, เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าค่าย มาใช้ในชีวิตประจำวัน

 

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

การสอบ LAS (Local Assessment System)

ตามนโยบาลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ส่งเสริมสนับสนุนนำระบบการทดสอบกลางมาเป็นส่วนหนึ่ง ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน โดยใช้ข้อสอบกลาง ในการสอบ ปลายภาคร้อยละ 20 ของคะแนนสอบทั้งหมดในระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 4, 5 ทั้งนี้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ใช้ข้อสอบกลางเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, 5 ใช้ข้อสอบกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย, คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนประชั้นถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนอนุบาลตากกำหนดจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนและครูได้สร้าง ความรักความผูกพันต่อกันและแสดงความยินดีแก่นักเรียน ที่สำเร็จการศึกษาซึ่งถือว่าเป็นนโยบายของโรงเรียน ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 โดยไหว้พระพุทธรูป ประจำโรงเรียน ในช่วงเช้า มีกิจกรรมใต้โถงอาคารเรียน ป.1-3 ตั้งแต่เวลา 8.00 น.. – 11.30 น. โดยตัวแทนนักเรียนที่ตั้งแถว แสดงความยินดีกับรุ่นพี่ภายในกิจกรรมเต็มเปี่ยมไปด้วย รอยยิ้ม เสียงหัวเราะร้องไห้ หลากหลายความรู้สึกซึ่งจะ เก็บเป็นความประทับใจของโรงเรียนอนุบาลตากต่อไป

คลิกที่นี่เพื่อรับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประชุมครูประจำเดือน กุมภาพันธ์

โรงเรียนอนุบาลตาก จังหวัดตาก จัดประชุมประจำ เดือนกุมภาพันธ์ โดยผู้บริหาร คณะครู บุคลากร เพื่อชี้แจ้งนโยบายการจัดการเรียนการสอน การ แก้ไขและพัฒนาโรงเรียนตามคำร้องของผู้ปกครอง และชี้แจ้งการจัดทำแผนงบประมาณภาคเรียนที่ 2 ใน แต่ละงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลตาก จังหวัดตาก

คลิกที่นี่เพื่อรับชมภาพกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP EMS

โรงเรียนอนุบาลตาก จัดประชุมผู้ปกครอง ห้องเรียนโครงการพิเศษ MEP และ EMS โดยคณะผู้บริหารได้ชี้แนะแนวทางการ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไป ตามความร่วมมือของผู้ปกครองและ โรงเรียน รวมถึงผู้อำนวยการและรอง ผู้อำนวยการได้ชี้แจ้งนโนบายการบริหาร เงินในโครงการห้องเรียนพิเศษ MER และ EMS ร่วมถึงการชี้แจ้งนโยบาลการพัฒนา ทางด้านวิชาการ และคณะครูที่จะมาทำการ สอน พร้อมสาธิตการสอนให้กลับ ผู้ปกครองได้รับชม อีกด้วย

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียน MEP

ด้วยโรงเรียนอนุบาลตาก กำหนด รับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ ระดับชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล 2 เพื่อสอบคัดเลือกเพื่อเข้าห้องเรียน โครงการพิเศษ MEP ระดับชั้น อนุบาล 2 และระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อ คัดเลือกนักเรียนที่มีความเหมาะสม สำหรับการพัฒนาด้านภาษา

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67

จากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม, ระดับเขต, ระดับภาค จนถึงระดับชาติ โรงเรียนอนุบาลตากมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติทั้งหมด 17 คน รวม 3 รายการ ซึ่งทุกรายชื่อได้นำความภาคภูมิใจมาให้โรงเรียนอนุบาลตากของเรา โดยได้รับรางวัลเหรียญทองทุกรายการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 88 ทอง 9 1. เด็กหญิงณัชชา  สมพะมิตร 1. นายโชคชัย  สุขหัส
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 82.2 ทอง 11 1. เด็กชายกวีวัฒน์  บุญครอบ
2. เด็กชายคมชาญ  ภู่เล็ก
3. เด็กหญิงฐินะพร  สอนมัง
4. เด็กหญิงณัชชา  สมพะมิตร
5. เด็กชายณัฐนันท์  เนตรสว่าง
6. เด็กชายธนวัฒน์  เสือสุ่น
7. เด็กชายนิธิศชัย  สุนันต๊ะ
8. เด็กชายปติพัฒน์  หมื่นพระโกฏดี
9. เด็กหญิงปพิชญา  สอนชาวเรือ
10. เด็กชายปุณณ์  ลิ้มประเสริฐ
11. เด็กชายภรัณยู  ตันยา
12. เด็กชายวรภาส  เลี่ยมสกุล
13. เด็กหญิงวริยาภรณ์  เกตุด้วง
14. เด็กหญิงศุภนิดา  สอนไว
15. เด็กหญิงสิริมา  ดาบคำ
1. นายโชคชัย  สุขหัส
2. นายพีระพงษ์  วรรณสุทธิ์
3. นายสาธิต  ยิ่งเจริญ
4. นายสุภาพ  เหล็กบุญเพชร
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.66 ทอง 10 1. เด็กชายชยันต์  หนูเล็ก 1. นายสาธิต  ยิ่งเจริญ

 

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม