การประชุมฟังคำชี้แจงการปฎิบัติหน้าที่ปีการศึกษา ๒๕๖๑

คำสั่งโรงเรียนอนุบาลตาก

ที่ ๑๒๑ / ๒๕๖๑

เรื่อง ประชุมฟังคำชี้แจงการปฎิบัติหน้าที่ปีการศึกษา ๒๕๖๑


เลื่อนประชุมครูระดับประถมวัยครูประจำการและครูอัตราจ้างเป็นวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลาศูนย์ ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารปฐมวัย

๒. เลื่อนประชุมครูอัตราจ้างทุกตำแหน่ง (ยกเว้นครูต่างชาติ) เป็นวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลาศูนย์ ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องเกียรติยศ

๓. ครูภาษาอังกฤษครูต่างชาติ (วิเคราะห์หลักสูตรทำความเข้าใจในหลักสูตร) เป็นวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลาศูนย์ ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องเกียรติยศ

๔. ประชุมครูประจำการทั้งหมด วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลาศูนย์ ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องเกียรติยศ

๕. เลื่อนประชุมปฐมนิเทศครูย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ เป็นวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลาศูนย์ ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องผู้อำนวยการ

ให้ผู้เข้าร่วมประชุมตามข้อ ๑,๒,๓,๕ เตรียมเอกสารดังนี้

๑. หลักสูตรที่จะต้องสอนแต่ละคนและตารางวิเคราะห์หลักสูตร

๒. กำหนดการสอนรายสัปดาห์ของแต่ละคน

๓. แนวคิดแนวทางการสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๑


การจัดส่งเอกสารธุรการในชั้นเรียน

คำสั่งโรงเรียนอนุบาลตาก

ที่ ๑๑๙ / ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดส่งเอกสารธุรการในชั้นเรียน


ขอให้ครูตามรายชื่อดังต่อไปนี้จัดส่งเอกสารธุรการในชั้นเรียน

นายโชคชัย สุขหัส

นางศรีอำพร แสงแป้น

นายยุพยงค์ ปาคำมา

นายณรงศักดิ์ สมหวัง

นางพรพรรณ วงษ์สงวน

นางมะลิวัลย์ พรมหาญ

นางสาวสมพิศ ทิพยเกษร

ส่งภายในวันที่  ๓๐ เมษายนพ.. ๒๕๖๑ ถ้าไม่ส่งตามกำหนดเวลาผู้อำนวยการจะมีการพิจารณาตักเตือนเป็นรายบุคคล

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


การเตรียมพร้อม ในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๑

คำสั่งโรงเรียนอนุบาลตาก

ที่ ๑๑๘ / ๒๕๖๑

เรื่อง ให้มาปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน


เพื่อให้การเตรียมพร้อม ในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๑. ให้ข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง พนักงานราชการให้มาปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน

๑.๑ จัดเตรียมความพร้อมห้องเรียน หนังสือเรียน

๑.๒ จัดเตรียมความพร้อม โต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน

๑.๓ จัดเตรียมเอกสารการสอน หลักสูตรเอกสารที่เกี่ยวข้องในการเรียนการสอน

๑.๔ การจัดแผนจัดการเรียนรู้สื่อการเรียนการสอน

.๕ จัดเตรียมความพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนการสอน

.๖ จัดเตรียมความพร้อมห้องเรียนพิเศษ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์

ห้องเรียนสีเขียว

๒.ให้พนักงานลูกจ้างแม่บ้านมาปฏิบัติงานจัดทำความสะอาด

.๑ อาคารเรียน

.๒ อาคารประกอบ ส้วม โรงอาหาร ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์

.๓ บริเวณที่มอบหมายให้จัดเก็บ จัดระบบทุกจุดในโรงเรียน

.๔ ให้มาปฏิบัติงานทุกวัน ให้ลงชื่อปฏิบัติงานและให้ลงเวลาในสมุดปฏิบัติงานทุกวัน

ให้มาปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป


 

รายชื่อเข้ารับการประชุมนิเทศเรื่องย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลตาก

คำสั่งโรงเรียนอนุบาลตาก

ที่ ๑๑๖ / ๒๕๖๑

เรื่อง  เข้ารับการประชุมนิเทศ


ขอให้ข้าราชการครู ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก ที่  ๙๕/๒๕๖๑  เรื่องย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลงวันที่ ๑๕   มีนาคม พ.. ๒๕๖๑

๑. นายยุพยงค์ ปาคำมา

๒. นายประยูร คุณนาม

๓. นางปานฤดี รอดมา

๔. นาวสาววรกานต์ เข้มข้น

๕. นางสาวจุรีลักษณ์ อินสุยะ

เข้ารับการประชุมนิเทศในวันที่ ๓  พฤษภาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐  .

ณ ห้องผู้อำนวยการ

ให้รองผู้อำนวยการทั้งสามท่านเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย


การประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑

คำสั่งโรงเรียนอนุบาลตาก

ที่ ๑๑๔ / ๒๕๖๑

เรื่อง ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่  ๑ / ๒๕๖๑

ด้วยมีข้อราชการและข้อปฏิบัติเพื่อให้เป็นตามระเบียบทางราชการให้ทราบและปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อทางการจัดการศึกษาขอให้

รองผู้อำนวยการโรงเรียนและครูประจำการทุกท่าน

ประชุมพร้อมกันในวันที่  ๑๔  พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

เวลา   ๐๙.๐๐  . ณ  ห้องเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลตาก

โดยมีข้อราชการดังนี้

  1. การจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
  2. การใช้งบประมาณเพื่อจัดการศึกษาปีการศึกษา   ๒๕๖๑   แผนการใช้เงิน ๒๕๖๑
  3. รายงานการใช้เงินทุกประเภทในปีการศึกษา   ๒๕๖๐   ตามแผนการใช้เงิน ๒๕๖๑
  4. เอกสารเพื่อจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา   ๒๕๖๑

ทั้งนี้ขอให้ทราบโดยทั่วกัน


โรงเรียนอนุบาลตากได้จัดการประชุมสัมมนาปฏิบัติการ

โรงเรียนอนุบาลตากจัดการประชุมสัมมนาปฏิบัติการ

ด้วยให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปได้อย่างมีคุณภาพโดยการนำหลักสูตรไปใช้ในการเรียนการสอนอย่างแท้จริงและให้เกิดการบูรณาการการทำงานเป็นทีมและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันโดยยึดปัญหาของนักเรียนเป็นสำคัญในการแก้ไขปัญหา โดยนำหลักสูตรมาใช้อย่างแท้จริง

๑. วิเคราะห์หลักสูตรร่วมกัน

๒. วิเคราะห์และทำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดมาใช้ในการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล

๓. วิเคราะห์และนำมาจัดทำกำหนดการสอนและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน มีแผนการจัดการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์การเรียนและเป็นผู้นำสร้างกิจกรรมและที่ปรึกษากลุ่มการจัดการและช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม จึงกำหนดประชุมสัมมนาภาคปฏิบัติ

๑. ครูระดับปฐมวัยทั้งหมด ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๒. ครูผู้สอน (อัตราจ้างทุกวิชา) ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๓. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ครูไทย ครูต่างชาติ และสถาบันเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชา คณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษ โครงการ MEP และ EMS วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลตาก

สพป.ตากเขต 1 ประกาศผลการพิจารณาโรงเรียนที่มีความโดดเด่นเป็นโรงเรียนต้นแบบ

สพป.ตากเขต 1 ประกาศผลการพิจารณาโรงเรียนที่มีความโดดเด่นเป็นโรงเรียนต้นแบบ 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขตหนึ่งได้กำหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาโรงเรียนอย่างรอบด้าน โดยให้สอดคล้องกับลักษณะของงานประจำและนโยบาย จึงได้ประกาศให้….

โรงเรียนอนุบาลตาก

ดีเด่นด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันได้แก่ การจัดการศึกษาห้องเรียนพิเศษด้านภาษา MEP การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน และโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

สัปดาห์รณรงค์การป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี ๒๕๖๑

โรงเรียนอนุบาลตากขอเป็นส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ สัปดาห์รณรงค์การป้องกันเด็กจมน้ำให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองเพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดความสูญเสียเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็ก

จากข้อมูลพบว่า เด็กไทยอายุต่ำว่า ๑๕ ปี ว่ายน้ำเป็นร้อยละ ๑๖.๓ และเด็กส่วนใหญ่ไม่เรียนว่ายน้ำจนกว่าอายุ ๙ ปีขึ้นไป ยิ่งไปกว่านั้นการเรียนว่ายน้ำในปัจจุบันของเด็กยังอยู่ในวงจำกัดเช่น สระว่ายน้ำที่มีอยู่จำนวนไม่มาก โอกาสในการเข้าถึงสระว่ายน้ำ ทัศนคติของผู้ปกครองขาดบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับทักษะความปลอดภัยทางน้ำ และการสอนว่ายน้ำที่มีอยู่ยังไม่เน้นในเรื่องของทักษะความปลอดภัยทางน้ำ วิธีการเอาชีวิต รอดและวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ซึ่งเป็นทักษะขั้นพื้นฐานที่จำเป็นที่เด็กควรจะได้เรียนรู้ ประกอบกับข้อมูลทางระบาดวิทยาพบว่าสาเหตุการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็ก ส่วนใหญ่เกิดจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเด็กการขาดทักษะการเอาชีวิตรอดและทักษะการช่วยชีวิตโดยมักจะพบบ่อยในกลุ่มเด็กอายุ ๕๙ ปี

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

(O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอนุบาลตาก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1


โรงเรียนอนุบาลตาก ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนที่ได้คะแนนสอบ O-NET สูงสุด ปีการศึกษา 2560


ท่านสามารถคลิกด้านล่างเพื่อเลือกดูคะแนนทั้งหมด

ฉบับที่ 1 – รายบุลคล

ฉบับที่2 – ค่าสถิคิแยกตามมาตรฐาน

ฉบับที่3 – ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ

ฉบับที่4 – ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบ

ฉบับที่5 – ค่าสถิติแยกตามสาระ

ฉบับที่6 – ค่าสถิติแยกตามรายวิชา

กราฟแสดงค่าเฉลี่ยทุกรายวิชา

คลิกที่นี่เพื่อดูไฟล์ทั้งหมด

รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test:RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุบาลตาก

จากข้อ 4 ตารางแสดงจำนวนและร้อยละนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลตาก ทั้งหมด 165 คน จำแนกตามระดับคุณภาพ

จะเห็นว่า สมรรถนะการอ่านออกเสียง จำนวน 159 คน คิดเปนร้อยละ 96.36 ได้ระดับคุณภาพดีมาก และ จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.63 ได้ระดับดี

สมรรถนะการอ่านรู้เรื่อง จำนวน 136 คน คิดเปนร้อยละ 82.42 ได้ระดับคุณภาพดีมาก และ จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 17.57 ได้ระดับดี

คลิกที่นี่เพื่อดูแบบรายงานผลการประเมินนักเรียนจำแนกรายบุคคล