รายงานประจำปีโรงเรียนอนุบาลตาก ปีการศึกษา 2560 (SAR)

“รายงานประจำปีโรงเรียนอนุบาลตาก ปีการศึกษา 2560”

“Self – Assessment Report: SAR”

 “ส่วนที่  1”

ดาวน์โหลดไฟล์    ขนาดไฟล์  2MB

“ส่วนที่  2”

ดาวน์โหลดไฟล์    ขนาดไฟล์  15.4 MB

 

โรงเรียนอนุบาลตากยินดีต้อนรับครูใหม่จากโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม

โรงเรียนอนุบาลตากและคณะครูโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม

ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับครูใหม่

“คุณครูจุรีลักษณ์ อินสุยะ”

จากโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม สอนรายวิชาคหกรรม

ทางโรงเรียนอนุบาลตากได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

 

คลิกที่นี่เพื่อรับชมภาพกิจกรรม

การประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๑

การประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่  ๑ / ๒๕๖๑

ด้วยโรงเรียนอนุบาลตาก ตระหนักถึงความสำคัญของความพร้อมก่อนการเรียน เพื่อให้เป็นตามระเบียบทางราชการให้ทราบและปฏิบัติให้ เกิดประโยชน์ต่อทางการจัดการศึกษา จึงจัดการประชุมก่อน เปิดภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลตาก โดยมีข้อราชการดังนี้

๑.การจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา ๒๕๖๑

๒.การใช้งบประมาณเพื่อจัดการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑ แผนการใช้เงิน ๒๕๖๑

๓.รายงานการใช้เงินทุกประเภทในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามแผนการใช้เงิน ๒๕๖๐

คลิกที่นี่เพื่อรับชมภาพกิจกรรม

ประชุมสัมนาปฏิบัติการ ครูปฐมวัย วันที่ 7 พฤษภาคม 2561

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ด้วยโรงเรียนอนุบาลตาก  ณ โรงเรียนอนุบาลตาก หนองหลวงให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปได้อย่างมีคุณภาพโดยการนำ หลักสูตรไปใช้ในการเรียนการสอนอย่างแท้จริงและให้เกิดการ บูรณาการการทำงานเป็นทีมและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน โดยยึดปัญหาของนักเรียนเป็นสำคัญในการแก้ไขปัญหา โดยนำ หลักสูตรมาใช้อย่างแท้จริง

๑. วิเคราะห์หลักสูตรร่วมกัน

๒. วิเคราะห์และทำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดมาใช้ใน การเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล

๓. วิเคราะห์และนำมาจัดทำกำหนดการสอนและพัฒนาสื่อ การเรียนการสอน มีแผนการจัดการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ การเรียนและเป็นผู้นำสร้างกิจกรรมและที่ปรึกษากลุ่มการจัดการ และช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ค่ายปรับพื้นฐาน ห้องเรียน MEP ปีการศึกษา 2561 [7-11 พฤษภาคม 2561]

ด้วยโรงเรียนอนุบาลตาก ตระหนักถึงความสำคัญของความพร้อมก่อนการเรียน จึงได้ดำเนินโครงการค่ายปรับพื้นฐาน ห้องเรียนภาษา (MEP) โดยจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติ และทางโรงเรียนมีกิจกรรมที่เสริมสร้างความพร้อมให้กับนักเรียนกลุ่มนี้ก่อนเริ่มเรียน ผ่านกระบวนการการเรียนรู้ที่หลากหลายบนพื้นฐานความสนุกสนาน จึงจัดกิจกรรมค่ายปรับพื้นฐานเป็นเวลา 5 วันโดยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชาวต่างชาติและชาวไทย

 

DAy 1

คลิกที่นี่เพื่อรับชมรูปกิจกรรมวันที่ 1 เพิ่มเติม

 

DAY 2

คลิกที่นี่เพื่อรับชมรูปกิจกรรมวันที่ 2 เพิ่มเติม

DAY 3

คลิกที่นี่เพื่อรับชมรูปกิจกรรมวันที่ 3 เพิ่มเติม

DAY 4

คลิกที่นี่เพื่อรับชมรูปกิจกรรมวันที่ 4 เพิ่มเติม

ประชุมสัมนาปฏิบัติการ กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ วันที่ 4 พฤษภาคม 2561

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ด้วยโรงเรียนอนุบาลตาก ให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปได้อย่างมีคุณภาพโดยการนำ หลักสูตรไปใช้ในการเรียนการสอนอย่างแท้จริงและให้เกิดการ บูรณาการการทำงานเป็นทีมและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน โดยยึดปัญหาของนักเรียนเป็นสำคัญในการแก้ไขปัญหา โดยนำ หลักสูตรมาใช้อย่างแท้จริง

๑. วิเคราะห์หลักสูตรร่วมกัน

๒. วิเคราะห์และทำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดมาใช้ใน การเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล

๓. วิเคราะห์และนำมาจัดทำกำหนดการสอนและพัฒนาสื่อ การเรียนการสอน มีแผนการจัดการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ การเรียนและเป็นผู้นำสร้างกิจกรรมและที่ปรึกษากลุ่มการจัดการ และช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ประชุมครูอัตรจ้างทุกตำแหน่ง วันที่ 3 พฤษภาคม 2561

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ด้วยโรงเรียนอนุบาลตาก ให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปได้อย่างมีคุณภาพโดยการนำ หลักสูตรไปใช้ในการเรียนการสอนอย่างแท้จริงและให้เกิดการ บูรณาการการทำงานเป็นทีมและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน โดยยึดปัญหาของนักเรียนเป็นสำคัญในการแก้ไขปัญหา โดยนำ หลักสูตรมาใช้อย่างแท้จริง

๑. วิเคราะห์หลักสูตรร่วมกัน

๒. วิเคราะห์และทำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดมาใช้ใน การเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล

๓. วิเคราะห์และนำมาจัดทำกำหนดการสอนและพัฒนาสื่อ การเรียนการสอน มีแผนการจัดการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ การเรียนและเป็นผู้นำสร้างกิจกรรมและที่ปรึกษากลุ่มการจัดการ และช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 2 พฤษภาคม 2561

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนอนุบาลตากได้มีประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2561

ด้วยมีข้อราชการและข้อปฏิบัติเพื่อให้เป็นตามระเบียบทางราชการให้ทราบและปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อทางการจัดการศึกษา

โดยมีข้อราชการดังนี้

  1. การจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
  2. การใช้งบประมาณเพื่อจัดการศึกษาปีการศึกษา   ๒๕๖๑   แผนการใช้เงิน ๒๕๖๑
  3. รายงานการใช้เงินทุกประเภทในปีการศึกษา   ๒๕๖๐   ตามแผนการใช้เงิน ๒๕๖๑
  4. เอกสารเพื่อจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา   ๒๕๖๑

 

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ค่ายปรับพื้นฐาน ห้องเรียน MEP ปีการศึกษา 2561

การนำนักเรียนเข้าค่ายปรับพื้นฐาน ห้องเรียน MEP ปีการศึกษา 2561

ด้วยโรงเรียนอนุบาลตาก ตระหนักถึงความสำคัญของความพร้อมก่อนการเรียน จึงได้ดำเนินโครงการค่ายปรับพื้นฐาน ห้องเรียนภาษา (MEP) โดยจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติ และทางโรงเรียนมีกิจกรรมที่เสริมสร้างความพร้อมให้กับนักเรียนกลุ่มนี้ก่อนเริ่มเรียน ผ่านกระบวนการการเรียนรู้ที่หลากหลายบนพื้นฐานความสนุกสนาน จึงจัดกิจกรรมค่ายปรับพื้นฐานเป็นเวลา 5 วันโดยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชาวต่างชาติและชาวไทย

ในวันที่ 7 –  11 พฤษภาคม 2561  (ไปกลับ 08.30 น. – 15.00 น.) 

แก้ไขเวลาจาก 08.30 น. เป็น 07.30 น. –  15.30 น.

ณ โรงเรียนอนุบาลตาก จังหวัดตาก 

***แก้ไขเป็น โรงเรียนอนุบาลตากแห่งเก่า (โรงเรียนอนุบาลตาก หนองหลวง)***

การแต่งกาย : เสื้อยืด กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าพละ

อาหารว่างและอาหารกลางวัน โรงเรียนจัดหาให้

ในการนี้โรงเรียนขอรับรองว่าบุตรหลานของท่านปฏิบัตินอกห้องเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในวิชาต่างๆ ภาคภาษาอังกฤษและภาษาไทย ด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลายจากคณะครูเป็นอย่างดี

ขอขอบคุณค่ะ

โรงเรียนโทร 0-5551-1138 ต่อ 19

ผู้ควบคุมโทร 089 – 7033893


การปรับปรุงตกแต่งห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลตาก

ประกาศโรงเรียนอนุบาลตาก

เรื่อง การปรับปรุงตกแต่งห้องเรียน


๑. ห้ามตัดกระดาษ หรือข้อมูลใดๆ ลงบนประตู หน้าต่าง

๒. ให้ประตูห้องเรียน ห้องพิเศษ หน้าต่างดูแล้วสะอาดตา แก่ผู้ใช้และผู้พบเห็น

๓. กรณีที่ห้องเรียนมีวัสดุ กระดาษ เก่า ติดประตู หน้าต่างอยู่ให้ทำความสะอาด

๔. ปัจจุบันได้ปรับปรุงประตูห้องเรียน ให้แล้วทั้งระดับ ปฐมวัยและประถมศึกษา