แบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องบทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เล่มท่ี 1 การคูณ การหาร และเศษส่วน

แบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องบทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เล่มท่ี 1 การคูณ การหาร และเศษส่วน

จัดทำโดย

นายประยูร คุณนาม

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ

โรงเรียนอนุบาลตาก

แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใช้ฝึกในเวลาเรียน  หลังจากที่นักเรียนได้เรียนเนื้อหาจากบทเรียนแล้ว ทำให้นักเรียนสามารถทราบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของตนเองได้จากการทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)  มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ  มีทักษะการคิดคำนวณ  และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง

ผู้จัดทำหวังว่า แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์เล่มนี้จะนำประโยชน์มาสู่นักเรียนและครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ไว้ ณ โอกาสนี้

ประยูร คุณนาม

คลิกเพื่อโหลดไฟล์

โรงเรียนอนุบาลตากหนองหลวง การประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

  โรงเรียนอนุบาลตากหนองหลวง

ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ที่ผ่านมา

เพื่อเสริมสร้าง ความ สัมพันธ์ระหว่างครู – ผู้ปกครองนักเรียน ชี้แจงนโยบายการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย(ห้องเรียนปกติ-ห้องเรียนพิเศษด้านภาษา Mini English Program) และการจัดกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม

คลิกเพื่อรับชมภาพกิจกรรม

มอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลตากในการแข่งขันการประกวด บรรยายธรรมนักเรียน

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายพยนต์ สืบรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก มอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลตาก

ในการแข่งขัน

❝ การประกวด บรรยายธรรมนักเรียน รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ❞

❝ การแข่งขันการประกวดเนี่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดโคกพลู การประกวดกล่าวสุนทรพจน์

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ❞

❝ การกล่าวอาราธนาในศาสนพิธี  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๑

❝ การสวดมนต์สรภัญญะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 

โรงเรียนอนุบาลตากขอให้ประสบสุข ความเจริญและรักษาคุณความดีนี้ไว้ตลอดไป

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

โรงเรียนอนุบาลตาก เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนอนุบาลตาก เข้าร่วมกิจกรรมปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลตาก
ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพุทธบุตร ปีการศึกษา 2561
ในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ณ วัดมณีบรรพตวรวิหาร จังหวัดตาก

 

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

 

ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนอนุบาลตาก ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

เพื่อเสริมสร้างความ สัมพันธ์ระหว่างครู – ผู้ปกครองนักเรียน รวมทั้งรับทราบ นโยบายของโรงเรียน การแก้ไขปัญหาทางการจารจร ร่วมกัน

คลิกเพื่อรับชมภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนจตุรมิตร

โรงเรียนอนุบาลตาก นำโดย นายพยนต์ สืบรอด ประธานกลุ่มโรงเรียนจตุรมิตร ประชุมคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนจตุรมิตร เพื่อหารือ แนวทางการจัดการศึกษาและกิจกรรม การแข่งขันเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

 

โรงเรียนอนุบาลตากประชุมจัดทำหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนอนุบาลตากประชุมจัดทำหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ ๒๓๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. โรงเรียนอนุบาลตากได้ประชุมจัดทำหลักสูตร ๒๕๖๑

เพื่อให้การปฏิรูประบบบริหารและการจัดการทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงจัดการประชุมจัดทำเอกสารประกอบหลักสูตร ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๓๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องเกียรติยศ

 

คลิกที่นี่เพื่อรับชมภาพกิจกรรม

 

 

แก้ไข สถานที่ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น.
แก้ไข สถานที่ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2561
================
ระดับชั้น อนุบาล 1-3
ประชุมที่ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียนอนุบาลตาก
วันเสาร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2561
เวลา 09.00-12.00น
================
ระดับชั้น ป.1- ป.3
ประชุมที่ ห้องประชุม อาคารนิติบัญญัติ
อบจ.ตาก
วันอาทิตย์ ที่ 27 พฤษภาคม 2561
เวลา 09.00-12.00น
================
ระดับชั้น ป.4- ป.6
ประชุมที่ ห้องประชุม อาคารนิติบัญญัติ
อบจ.ตาก
วันอาทิตย์ ที่ 27 พฤษภาคม 2561
เวลา 13.00-16.00น
================

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ขอบคุณค่ะ

หลักสูตรสถานศึกษาอนุบาลตากปรับปรุง 2561

หลักสูตรสถานศึกษาอนุบาลตากปรับปรุง 2561

 “ส่วนที่  1 : ปก ประกาศ คำนำ สารบัญ 2561”

ดาวน์โหลดไฟล์    ขนาดไฟล์  2MB

“ส่วนที่  2 : บทที่ 1 ส่วนนำ “

ดาวน์โหลดไฟล์    ขนาดไฟล์  124 KB

“ส่วนที่  3 : บทที่ 2 โครงสร้างหลักสูตร(18 พ.ค. 61) “

ดาวน์โหลดไฟล์    ขนาดไฟล์  223 KB

“ส่วนที่  4 : บทที่ 3 คำอธิบายรายวิชาและตัวชี้วัด “

ดาวน์โหลดไฟล์    ขนาดไฟล์  668 KB

“ส่วนที่  5 : บทที่ 4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน”

ดาวน์โหลดไฟล์    ขนาดไฟล์  128 KB

“ส่วนที่  6 : บทที่ 5 เกณฑ์จบการศึกษา”

ดาวน์โหลดไฟล์    ขนาดไฟล์  119 KB

“ส่วนที่  7 : ภาคผนวก”

➥ คลิกเพื่อดูไฟล์

 

โรงเรียนอนุบาลตาก ขอยินดีต้อนรับคุณครูใหม่ทุกท่าน สู่โรงเรียนอนุบาลตาก

โรงเรียนอนุบาลตาก

ขอยินดีต้อนรับคุณครูใหม่ทุกท่าน

สู่โรงเรียนอนุบาลตาก