ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 2563 ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 26 กันยายน 2563 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 / 2563 โดยมีตัวแทนผู้ปกครองในแต่ละห้องเรียน เข้าร่วมการประชุม ณ หอประชุม โรงเรียนอนุบาลตาก

เลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนอนุบาลตาก ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 63 โรงเรียนอนุบาลจัดกิจกรรม “เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำการศึกษา ๒๕๖๓” ในโครงการ “โรงเรียนคุณธรรม” โดยมี ดร.เสวก บุญประสพ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก เป็นประธานในพิธี โดยโรงเรียน นำรูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน เพื่อพัฒนาเด็กให้มีความเป็นประชาธิปไตย รู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่ และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตย สามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ในการนี้ โรงเรียนอนุบาลตากได้จัดให้มีกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของระบอบประชาธิปไตย ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จำนวน ๑,๒๔๓ คน และได้อนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดตาก

คลิกเพื่อรับชมภาพกิจกรรม

โครงการปลูกป่าปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลตากนำโดย นางสาวจตุรพร มหาภาส นางเสาวรส จิ๋วกาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูเข้าร่วมโครงการปลูกป่าปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ณ บริเวณพื้นที่ป่าชุมชน หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

คลิกเพื่อรับชมภาพกิจกรรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก เข้าตรวจเยี่ยมติดตาม โรงเรียนอนุบาลตาก

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก เข้าตรวจเยี่ยมติดตาม โรงเรียนอนุบาลตาก ตามมาตรการผ่อนคลายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 หลังจากการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน

Shadow
Slider

คลิกเพื่อรับชมภาพกิจกรรม