ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 128 ร่วมกิจกรรมงานวิชาการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดภาคเหนือ ผ่านระบบConference

‍จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 126 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 89 โรงเรียนอนุบาลตากนำเสนอโมเดลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สร้างนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียนก้าวข้าม สภาวะวิกฤติ COVID – 19