จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 89 โรงเรียนอนุบาลตากนำเสนอโมเดลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สร้างนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียนก้าวข้าม สภาวะวิกฤติ COVID – 19