รายงานตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ห้องเรียนโครงการพิเศษ EMS

ด้วยโรงเรียนอนุบาลตากเปิดรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการ EMS จึงจัดให้มีการรายงานตัวของนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อในห้องเรียนพิเศษโครงการ EMS โรงเรียนอนุบาลตาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมตาก เขต 1 ซึ่งมีนักเรียนเข้ามารายงานเป็นจำนวนมาก โดยการดำเนินงานต้องแจ้งชื่อที่กับเจ้าหน้าที่เพื่อชำระค่าลงทะเบียนเรียนและค่าลงทะเบียนค่ายปรับพื้นฐานที่จะจัดขึ้น

 

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พิธีมอบเกียรติบัตรให้บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ที่หอประชุมโรงเรียนอนุบาลตาก(ที่เก่า) นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรให้บัณฑิตย์น้อย นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จำนวน 105 คน ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอนุบาลตาก เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ สร้างแรงบันดาลใจที่ดีให้กับเด็กและเป็นการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป

 

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

สอบ National test ประถมศึกษาปีที่ 3

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 จะดำเนินการทดสอบความสามาพื้นฐาน ผู้เรียนระดัยชาติ (National test : NT) นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในด้านภาษา (Literacy) ด้านคำนวน (Numberacy) และด้านเหตุผล (Reasoning abilities) ทางโรงเรียนอนุบาลตาก จึงดำเนินงานการทดสอบความสามารถพื้นฐาน (nt) ณ โรงเรียนอนุบาลตาก (น้ำรึม)

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาดชาด ประจำปี 2560

ทางโรงเรียนอนุบาลตาก กำหนดจัดกิจกรรมเข้าค่าย พักแรมลูกเสือและยุวกาชาดระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลตาก (หนองหลวง) โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อฝึกให้นักเรียนช่วยเหลือตนเองเมื่ออยู่ตามลำพัง นอกเหนือ จากการดูแลของผู้ปกครอง, เพื่อฝึกระเบียบวินัยให้กับนักเรียน, เพื่อให้นักเรียนรู้จักรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและ กัน สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ, เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การ อยู่ร่วมกันและการช่วยเหลือผู้อื่น, เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าค่าย มาใช้ในชีวิตประจำวัน

 

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

การสอบ LAS (Local Assessment System)

ตามนโยบาลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ส่งเสริมสนับสนุนนำระบบการทดสอบกลางมาเป็นส่วนหนึ่ง ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน โดยใช้ข้อสอบกลาง ในการสอบ ปลายภาคร้อยละ 20 ของคะแนนสอบทั้งหมดในระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 4, 5 ทั้งนี้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ใช้ข้อสอบกลางเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, 5 ใช้ข้อสอบกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย, คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนประชั้นถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนอนุบาลตากกำหนดจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนและครูได้สร้าง ความรักความผูกพันต่อกันและแสดงความยินดีแก่นักเรียน ที่สำเร็จการศึกษาซึ่งถือว่าเป็นนโยบายของโรงเรียน ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 โดยไหว้พระพุทธรูป ประจำโรงเรียน ในช่วงเช้า มีกิจกรรมใต้โถงอาคารเรียน ป.1-3 ตั้งแต่เวลา 8.00 น.. – 11.30 น. โดยตัวแทนนักเรียนที่ตั้งแถว แสดงความยินดีกับรุ่นพี่ภายในกิจกรรมเต็มเปี่ยมไปด้วย รอยยิ้ม เสียงหัวเราะร้องไห้ หลากหลายความรู้สึกซึ่งจะ เก็บเป็นความประทับใจของโรงเรียนอนุบาลตากต่อไป

คลิกที่นี่เพื่อรับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประชุมครูประจำเดือน กุมภาพันธ์

โรงเรียนอนุบาลตาก จังหวัดตาก จัดประชุมประจำ เดือนกุมภาพันธ์ โดยผู้บริหาร คณะครู บุคลากร เพื่อชี้แจ้งนโยบายการจัดการเรียนการสอน การ แก้ไขและพัฒนาโรงเรียนตามคำร้องของผู้ปกครอง และชี้แจ้งการจัดทำแผนงบประมาณภาคเรียนที่ 2 ใน แต่ละงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลตาก จังหวัดตาก

คลิกที่นี่เพื่อรับชมภาพกิจกรรม