การฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอนุบาลตาก

โรงเรียนอนุบาลตาก ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองขยางโพรง ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคน(ที่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองให้ฉีดได้)ในวันศุกร์ที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.

มอบเกียรติบัตรรางวัลการประกวดมารยาทไทย ระดับประถมศึกษาประเภททีม 4 ได้รับรางวัลชมเชย

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 โรงเรียนอนุบาลตาก นายพยนต์ สืบรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตากได้มอบเกียรติบัตรรางวัลการประกวดมารยาทไทย ระดับประถมศึกษาประเภททีม 4 ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 800 บาท ประจำปี 2561 ณ วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก ดำเนินงานโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก

คลิกเพื่อรับชมภาพกิจกรรม

การจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลตากห้องเรียนพิเศษ MEPและEMS เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนอนุบาลตากเปิดเรียนมาได้ระยะเวลาสามเดือน ในส่วนระยะเวลาประเมินสภาพจริงในการเรียนการสอนของครูและนักเรียนด้านนิเทศติดตามการเรียนการสอนของครูมาโดยตลอด เพื่อให้การเชื่อมโยงในการเรียนของนักเรียนระหว่างครูและนักเรียน จึงได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลตากห้องเรียนพิเศษ MEP ระดับชั้น ปฐมวัย 2.1 ประถมศึกษา 1-2 และนักห้องเรียนพิเศษ EMS ระดับชั้นประถมศึกษา 2-6 ณ ห้องสมุด โรงเรียนอนุบาลตาก

คลิกเพื่อรับชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมยกระดับผมสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ กลุ่มโรงเรียนจตุรมิตร

ด้วยโรงเรียนอนุบาลตากเป็นศูนย์พัฒนาภาษาอังกฤษ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต ๑ ได้จัดกิจกรรมยกระดับผมสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสของกลุ่มโรงเรียนจตุรมิตร ในวันอังคาร ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ สอนโดยครูชาวต่างชาติประกอบด้วย Ms.Joan Justine Palma Dela Roca, Mr.Sundre Salimbagat Zerna, Mr. Dominic Stewart Robinson และ Mr. Brandon Gary Haylett ณ ห้องเรียน E-CLASSROOM โรงเรียนอนุบาลตาก

คลิกเพื่อรับชมภาพกิจกรรม

ประชุมนิเทศติดตามครูสายชั้น ปฐมวัย ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์และเยี่ยมห้องเรียน

ด้วยต้องการทราบความเปลี่ยนแปลงการขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์และเยี่ยมห้องเรียนสภาพปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข จึงได้กำหนดการนิเทศ ครูสายชั้นปฐมวัย วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ในวันที่ ๒๗ และ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนอนุบาลตาก

คลิกเพื่อรับชมภาพกิจกรรม

การวัดและประเมินผลการอ่าน เขียน ของนักเรียนระดับประฐมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่ ๑ ครั้งที่ ๒

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขึ้นพื้นฐานได้จัดการวัดและประเมินผลการอ่าน เขียน ของนักเรียนระดับประฐมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่ ๑ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อประเมินความสามารถ ในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ เพื่อที่สามารถนำไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการอ่าน และการเขียนของนักเรียนต่อไป

 

คลิกเพื่อรับชมภาพกิจกรรม

ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี

โรงเรียนอนุบาลตาก ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ จำนวน ๘๐ ท่าน ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน เมื่อวัน พฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลตาก

คลิกเพื่อรับชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนอนุบาลตาก

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 นายพยนต์ สืบรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก นำคณะผู้บริหาร ครู-นักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ความว่า “เมื่อเรารวมกำลังกันทั้งชาติ ย่อมสามารถช่วยไทยไขปัญหา ผนึกแรงหลอมรวมร่วมปัญญา จักนำพาชาติตนรอดพ้นภัย”

เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบิดา มารดา เป็นการรักษาวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม โดยมีกิจกรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเปิดกรวยดอกไม้ และวางพานพุ่ม อ่านบทอาเศียรวาท จากนั้น คณะครู-นักเรียนร่วมกันร้องเพลงสดุดีพระแม่เจ้า

และ กิจกรรมเทิดพระคุณแม่ โดยมอบเกียรติบัตร แม่ดีเด่น และนักเรียนที่ชนะการแข่งขันการประกวดเรียงความวันแม่ ตัวแทนนักเรียนกล่าวเทิดพระคุณแม่ ตัวแทนแม่ให้โอวาทแก่ลูกๆ การขับร้องบทเพลงประสานเสียงวันแม่ จากนักเรียนกลุ่มสนใจดนตรีสากล ณ ใต้อาคารเรียนประถมศึกษา ๑ โรงเรียนอนุบาลตาก

คลิกเพื่อรับชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมบูรณาการอาเซียนเดย์ (ASEAN DAY)

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561  โรงเรียนอนุบาลตากได้จัดกิจกรรมบูรณาการอาเซียนเดย์ (ASEAN DAY) กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการคิด การแก้ไขปัญหาโดยใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และการใช้ภาษาในการสื่อสารในวันพุธที่ ๘สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้สร้างความเข้าใจลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริงตามฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ตามความสนใจโดยมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้หลัก ๕ ฐานกิจกรรม ได้แก่

๑.ฐานการเรียนรู้ “อาเซียนศึกษา”

๒.ฐานการเรียนรู้สัปดาห์ห้องสมุดและส่งเสริมการอ่าน

๓.ฐานการเรียนรู้การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

๔.ฐานการเรียนรู้คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางคณิตศาสตร์

๕.ฐานการเรียนรู้การสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษและภาษาจีน)

คลิกเพื่อรับชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมการเลือกตั้ง คณะกรรมการนักเรียน ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมนักเรียน ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 โรงเรียนอนุบาลตากได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้ง คณะกรรมการนักเรียน ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมนักเรียน ร่วมกับคณะกรรมการ การเลือกตั้ง จังหวัดตาก พร้อมเครื่องมือ อำนวยความสะดวก ในการเก็บคะแนนการเลือกตั้ง ของนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จำนวนทั้งหมด ๑,๑๖๐ คน

คลิกเพื่อรับชมภาพกิจกรรม