โรงเรียนอนุบาลตาก เข้าศึกษาดูงานห้องเรียนพิเศษ ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่

โรงเรียนอนุบาลตาก จัดทำโครงการพัฒนา บุคลากร เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตนเอง ในด้านการจัดการเรียนรู้ งานหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร ควบคู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบที่ทันสมัยอยู่เสมอ จึงได้เดินทางเพื่อ เข้าศึกษาดูงานห้องเรียนพิเศษ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่

คลิกเพื่อรับชมภาพกิจกรรม

โรงเรียนอนุบาลตาก เข้าร่วมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ โรงเรียนตากพิทยาคม

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561  โรงเรียนอนุบาลตาก เข้าร่วมพิธีวาง พวงมาลาถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดตาก นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานประกอบพิธี วางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหา ธีรราชเจ้า” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งพระองค์ทรงพระราชทาน กำเนิดลูกเสือไทย โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เหล่าลูกเสือ เนตรนารี จากสถาบันการศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมพิธี กว่า 500 คน

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ตรงกับวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว คือ วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี พระองค์ท่านทรงมีพระราชประสงค์ที่จะฝึกอบรมให้ประชาชนมีจิตใจที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม มีความพร้อมทั้งสติปัญญา ความร่วมมือรับผิดชอบช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พร้อมจะรับภารกิจพัฒนาชาติให้เจริญรุ่งเรือง จึงได้พระราชทานมรดกชิ้นเอก คือ การลูกเสือไทย

อีกทั้ง ยังประกอบพระราชกรณียกิจมากมายตลอดรัชสมัยของพระองค์ เช่น การปลุกใจพลเมืองให้รักชาติ โดยจัดตั้งกองเสือป่า เพื่อฝึกพลเรือนไว้ป้องกันชาติบ้านเมือง ทรงพระราชนิพนธ์บทละคร บทเพลง ทั้งร้อยแก้ว และร้อยกรอง คณะลูกเสือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เพื่อเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์

คลิกเพื่อรับชมภาพกิจกรรม

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วรัญญู บุญลือ

ผู้เรียบเรียง : กนกพร ประสงค์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก

 

แจ้งเตือนผู้ปกครองเฝ้าระวัง และป้องกันแก๊งลักเด็ก!!

แจ้งเตือนผู้ปกครองเฝ้าระวัง และป้องกันแก๊งลักเด็ก
ด้วยในขณะนี้มีกลุ่มบุคคลมาพูดจาชักชวนนักเรียนไปปฏิบัติธรรม โดยมีการแจกขนมและให้เงินเพื่อเป็นเหตุจูงใจโดยมิได้แจ้งให้โรงเรียนทราบซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวเป็นที่น่าสงสัยและ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ที่จะส่งผลเสียแก่นักเรียนทางโรงเรียนจึงขอแจ้งเตือนผู้ปกครองดูแลบุตรหลานในความปกครองของท่านโดยให้เน้นย้ำเรื่องการไม่พูดคุยกับคนแปลกหน้าและอย่าให้บุตรหลานอยู่บ้านหรือออกไปข้างนอกตามลำพังเพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้น

“สืบสานประเพณีลอยกระทง” โรงเรียนอนุบาลตาก

ประเพณีลอยกระทง ตรงกับวันเพ็ญ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ) เดือน ๑๒ เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อ พระแม่คงคา บางหลักฐานเชื่อว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ริมฝั่งแม่น้ำนันทามหานที และบางหลักฐานก็ว่าเป็นการบูชา พระอุปคุตอรหันต์หรือพระมหาสาวก

โรงเรียนอนุบาลตาก มีนโยบายในการส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรม อันดีงามของความเป็นไทย จึงได้มีการจัดกิจกรรม “สืบสานประเพณีลอยกระทง” เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรม อันดีงามนี้ไว้ เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีลอยกระทง

คลิกเพื่อรับชมภาพกิจกรรม

ประกาศโรงเรียนอนุบาลตาก เรื่อง เงินรางวัลนักเรียนที่มีความกระตือรือร้น สอบ NT , O-NET คะแนนเต็ม 100 คะแนน

ประกาศโรงเรียนอนุบาลตาก

เรื่อง เงินรางวัลคะแนน 100 คะแนน

ด้วยในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนต้องการให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น ตั้งใจขยันศึกษา หาความรู้เพิ่มเติม มีจิตใจที่จะพยายามใช้ความรู้ ความคิดของตนเองให้มากขึ้น จึงเห็นสมควรให้กำลังใจ ได้เตรียมตัวสอบ NT , O-NET

1.รางวัลวิชาละ 3,000 บาท (ต้องได้ 100 คะแนนเต็มในวิชานั้น ๆ )

     1.1 มีภาษาไทย , คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ ในการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2.รางวัลกระบวนการคิด รางวัลละ 3,000 บาท (ต้องได้ 100 คะแนนเต็ม) ในการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ประกาศ ณ วันที่ 23  พฤศจิกายน 2561

ประกาศการส่งเสริมอัจฉริยภาพนักเรียนโรงเรียนอนุบาลตาก ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศการส่งเสริมอัจฉริยภาพนักเรียนโรงเรียนอนุบาลตาก ปีการศึกษา ๒๕๖๑

นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษอัจฉริยภาพด้านต่าง ๆ กำหนดการเพิ่มคะแนนให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษโดยเป็นคะแนนที่ให้กรณีพิเศษ ที่สามารถแสดงอัจฉริยภาพ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรม นำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนอนุบาลตาก คะแนนการเข้าร่วมกิจกรรมแยกเป็นระดับต่าง ๆ คือ

๑. ระดับกลุ่มโรงเรียน  ๒๕ คะแนน

๒. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ๒๕ คะแนน

๓. ระดับจังหวัด  ๓๐ คะแนน

๔. ระดับประเทศ ๓๕ คะแนน

งานศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สพป.ตาก เขต 1 โรงเรียนอนุบาลตาก

 

งานศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1

ระหว่าง วันที่ 14 – 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

 สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลตาก สพป. ตาก เขต ๑

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

40

6

1

3

รายละเอียดผลการแข่งขัน

รับชมภาพกิจกรรมการแข่งขัน ณ โรงเรียนอนุบาลตาก คลิก

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่ / ๔๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่ / ๔๙

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศโรงเรียน คลิก

ดาวน์โหลดเอกสารการประกวด คลิก

previous arrow
next arrow
PlayPause
ArrowArrow
Slider

โรงเรียนอนุบาลตากเข้ารับรางวัล IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ และรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนอนุบาลตาก นำโดย นายพยนต์สืบรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก คณะครูและนักเรียน โรงเรียนอนุบาลตาก ได้เข้ารับรางวัล สถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อประกันคุณภาพ “ระดับยอดเยี่ยม” รางวัล IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ และรางวัล สถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ “ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่” ในงานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องเวียงปิง โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

คลิกเพื่อรับชมภาพกิจกรรม

การอบรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลตาก

โรงเรียนอนุบาลตาก กลุ่มโรงเรียนจตุรมิตรได้เข้าร่วมอบรมการประกันคุณภาพในสถานศึกษาตามนโยบายการพัฒนานักเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน รวมถึงนโยบายของกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามสภาพที่แท้จริง โดย นายนายภิรมย์ นิช่างทอง รอง ผอ.สพป.ตากเขต1 เป็นประธานเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของคณะครูกลุ่มโรงเรียนจตุรมิตร โดยวิทยากรจาก สพป.ตาก เขต 1 ทางโรงเรียนอนุบาลตากได้ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรม เมื่อวันที่ ๓ – ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

คลิกเพื่อรับชมภาพกิจกรรม