กำหนดการรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และหนังสือเรียน ตามวันและเวลาที่กำหนด

กำหนดการรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และหนังสือเรียน
ตามวันและเวลาที่กำหนด
📍เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ขอความอนุเคราะห์ ดังนี้
✔️ให้ผู้ปกครองมาตามวันและเวลาที่กำหนด
✔️ให้ผู้ปกครองเตรียมสำเนาบัตรประชาชนนักเรียน
✔️หรือสำเนาทะเบียนบ้านนักเรียนมาเป็นหลักฐานยืนยัน
✔️ให้ผู้ปกครองนำใบเสร็จการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนมายื่นด้วย
✔️ให้ผู้ปกครองเตรียมถุงผ้าเพื่อใส่หนังสือเรียนด้วยตนเอง
✔️จำกัดผู้ปกครองมารับเงิน 2ท่าน
✔️ ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T
อย่างเคร่งครัด
ทางโรงเรียนอนุบาลตาก ขอขอบคุณผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
May be an image of one or more people
No photo description available.