📢ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ห้องเรียน EP, MEP, EMS, ปกติ โรงเรียนอนุบาลตาก

🔗ประกาศรายชื่อระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 ปีการศึกษา 2564🔗

ประกาศผลสอบ อนุบาล

 

🔗ประกาศรายชื่อห้องเรียน EMS ป.1-6 ปีการศึกษา 2564🔗

ประกาศรายชื่อสอบได้ EMS

 

🔗ประกาศรายชื่อห้องเรียน EP  ปีการศึกษา 2564🔗

ประกาศรายชื่อสอบได้ EP

 

🔗ประกาศรายชื่อห้องเรียน MEP  ปีการศึกษา 2564🔗

ประกาศรายชื่อสอบได้ MEP

 

🔗ประกาศรายชื่อห้องเรียน ปกติ  ปีการศึกษา 2564🔗

ประกาศรายชื่อสอบได้ปกติ

📢 ประกาศรายชื่อผู้สมัครจองที่เรียน โรงเรียนอนุบาลตาก (รอบจองที่เรียน) ปีการศึกษา 2564

🔗ประกาศรายชื่อผู้จองที่เรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 ปีการศึกษา 2564🔗

รายชื่อผู้สมัครจองที่เรียนระดับชั้นอนุบาล1-3

 

 

🔗ประกาศรายชื่อผู้จองที่เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564🔗

รายชื่อผู้สมัครจองที่เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 

🔗ประกาศรายชื่อผู้จองที่เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564🔗

รายชื่อผู้สมัครจองที่เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 

🔗ประกาศรายชื่อผู้จองที่เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564🔗

รายชื่อผู้สมัครจองที่เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

🔗ประกาศรายชื่อผู้จองที่เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564🔗

รายชื่อผู้สมัครจองที่เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 

🔗ประกาศรายชื่อผู้จองที่เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2564🔗

รายชื่อผู้สมัครจองที่เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 

🔗ประกาศรายชื่อผู้จองที่เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564🔗

รายชื่อผู้สมัครจองที่เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6