เปิดรับสมัครจองที่เรียนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑-๒ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เปิดรับสมัครจองที่เรียนนักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (EMS) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

เปิดรับสมัครจองที่เรียนนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ (English Program or Mini English Program ) ปีการศึกษา ๒๕๖๓

กิจกรรมแข่งขันโรงเรียนอนุบาลตาก สพป. ตาก เขต ๑ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562

รายการแข่งขันระดับชาติ21-23ธันวาคม62-1