โรงเรียนอนุบาลตากเข้ารับโล่เกียรติยศ VIRTUAL SCHOOL ONLINE ระดับประเทศ

โรงเรียนอนุบาลตาก นำโดยนางสาวจตุรพร มหาภาส รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตากและคณะครูโรงเรียนอนุบาลตาก เข้ารับโล่เกียรติยศ ในการนำระบบ VIRTUAL SCHOOL ONLINE ไปใช้ดูแลช่วยเหลือนักเรียนทางด้านวิชาการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระดับประเทศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2562