Test Blueprint O-NET ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Test Blueprint O-NET ปีการศึกษา 2561
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นับถอยหลัง วันสอบ O-NET

[waiting name=”O-net”]

 ประกาศโรงเรียนอนุบาลตาก เรื่อง เงินรางวัลนักเรียนที่มีความกระตือรือร้น สอบ NT , O-NET คะแนนเต็ม 100 คะแนน

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561

ข้อมูลจาก เว็บหลัก สทศ. คลิก

ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษาดูงานโรงเรียนที่ผลการปฏิบัติดี (Good Practice) สังกัดอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

โรงเรียนอนุบาลตาก ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษาดูงานโรเรียนที่ผลการปฏิบัติดี (Good Practice) สังกัดอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สู่ความสำเร็จ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

คลิกเพื่อรับชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เนื่องในงานส่งเสริมเผยแผ่พระพุทธศาสนา เทศการวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลตาร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก และวัดมณีบรรพตวรวิหาร(พระอารามหลวง) ได้จัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เนื่องในงานส่งเสริมเผยแผ่พระพุทธศาสนา เทศการวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนม์พรรษา โดยนาย เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลตาก นายพยนต์ สืบรอด กล่าวต้อนรับ ณ บริเวณลานชั้น ๑ อาคารเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ โรงเรียนอนุบาลตาก ตำบลน้ำรึม

คลิกเพื่อรับชมภาพกิจกรรม

โรงเรียนอนุบาลตาก ติดตั้งเครื่องระบบ น้ำสะอาดพร้อมดื่ม จากเงินบริจาคงานทำบุญงานวันสถาปนาโรงเรียน อนุบาลตากครบรอบ ๗๕ ปี

โรงเรียนอนุบาลตากได้ติดตั้งเครื่องระบบ น้ำสะอาดพร้อมดื่ม จากเงินบริจาคงานทำบุญงานวันสถาปนาโรงเรียน อนุบาลตากครบรอบ ๗๕ ปี ติดตั้ง ณ โรงอาหารฝั่งประถม 1-3 มีคุณ พนิดา จันทร์วิไลนคร ดำเนินการ ทางโรงเรียนอนุบาลตาก ขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคให้นักเรียนของโรงเรียนได้มีน้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย พร้อมดื่ม

กิจกรรมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เนื่องในงานส่งเสริมเผยแผ่พระพุทธศาสนา เทศการวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑

ด้วยโรงเรียนอนุบาลตาร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก และวัดมณีบรรพตวรวิหาร(พระอารามหลวง) ได้กำหนดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เนื่องในงานส่งเสริมเผยแผ่พระพุทธศาสนา เทศการวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนม์พรรษา ในวันจันทร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานชั้น ๑ อาคารเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ โรงเรียนอนุบาลตาก ตำบลน้ำรึม

ตารางการสอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

 

ตารางการสอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

คลิกดาวน์โหลดตารางสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2 ห้องเรียน MEP

คลิกดาวน์โหลดตารางสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ห้องเรียน EMS

คลิกดาวน์โหลดตารางสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ห้องเรียนปกติ

โรงเรียนอนุบาลตากจัดงานเกษียณวรา อนุบาลภาคเหนือ

โรงเรียนอนุบาลตากเจ้าภาพการจัดงานเกษียณวรา อนุบาลภาคเหนือ รวมพลคณะครูโรงเรียนอนุบาลภาคเหนือ นำโดยนายพยนต์ สืบรอด พร้อมคณะครู เต้นรำในชุดการแสดงย้อนยุค พร้อมร่วมรับประทานอาหาร อย่างพร้อมหน้าพร้อมตา เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเแรม ควีน พาเลส อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 

คลิกเพื่อรับชมภาพกิจกรรม

⇪กำลังอยู่ระหว่างการรวมรวมและประมวลภาพกิจกรรมค่ะ

โรงเรียนอนุบาลตาก ขอยินดีต้อนรับคณะครูโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม

โรงเรียนอนุบาลตาก ขอยินดีต้อนรับคณะครู จากโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือน ทางโรงเรียนได้ต้อนรับอย่างอบอุ่น ทั้งนี้ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ

คลิกเพื่อรับชมภาพกิจกรรม

ผู้อำนวยการ สพป.ตากเขต 1 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลตาก

เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผู้อำนวยการ สพป.ตาก เขต 1 ได้เข้าสำรวจตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลตาก และร่วมปรึกษาหารือ บรรดาคณะครู และผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก

ณ ห้องเกียรติยศ  โรงเรียนอนุบาลตาก

ประชุมครูต่างชาติ ติดตามนิเทศการเรียนการสอนระยะ ๑ เดือนแรก ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ด้วยมีข้อหารือแนวทางในการ ปฏิบัติหน้าที่ ของคุณครูทั้งครูประจำการ ครูอัตราจ้างและครูต่างชาติ ครูพิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ตามที่ได้นิเทศการเรียนการสอน โดยผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการได้พบปัญหาและสิ่งที่ต้องแก้ไขให้ปฏิบัติเหมือนกัน และเป็นไปตามนโยบายจุดเน้น การเรียน การสอนตรงตามมาตรฐาน เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องบริหาร MEP

คลิกเพื่อรับชมภาพกิจกรรม