การวัดและประเมินผลการอ่าน เขียน ของนักเรียนระดับประฐมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่ ๑

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขึ้นพื้นฐานได้จัดการวัดและประเมินผลการอ่าน เขียน ของนักเรียนระดับประฐมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่ ๑ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อประเมินความสามารถ ในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ เพื่อที่สามารถนำไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการอ่าน และการเขียนของนักเรียนต่อไป

 

 

คลิกเพื่อรับชมภาพกิจกรรม