แบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องบทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เล่มท่ี 1 การคูณ การหาร และเศษส่วน

แบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องบทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เล่มท่ี 1 การคูณ การหาร และเศษส่วน

จัดทำโดย

นายประยูร คุณนาม

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ

โรงเรียนอนุบาลตาก

แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใช้ฝึกในเวลาเรียน  หลังจากที่นักเรียนได้เรียนเนื้อหาจากบทเรียนแล้ว ทำให้นักเรียนสามารถทราบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของตนเองได้จากการทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)  มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ  มีทักษะการคิดคำนวณ  และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง

ผู้จัดทำหวังว่า แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์เล่มนี้จะนำประโยชน์มาสู่นักเรียนและครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ไว้ ณ โอกาสนี้

ประยูร คุณนาม

คลิกเพื่อโหลดไฟล์

โรงเรียนอนุบาลตากหนองหลวง การประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

  โรงเรียนอนุบาลตากหนองหลวง

ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ที่ผ่านมา

เพื่อเสริมสร้าง ความ สัมพันธ์ระหว่างครู – ผู้ปกครองนักเรียน ชี้แจงนโยบายการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย(ห้องเรียนปกติ-ห้องเรียนพิเศษด้านภาษา Mini English Program) และการจัดกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม

คลิกเพื่อรับชมภาพกิจกรรม