รายงานประจำปีโรงเรียนอนุบาลตาก ปีการศึกษา 2560 (SAR)

“รายงานประจำปีโรงเรียนอนุบาลตาก ปีการศึกษา 2560”

“Self – Assessment Report: SAR”

 “ส่วนที่  1”

ดาวน์โหลดไฟล์    ขนาดไฟล์  2MB

“ส่วนที่  2”

ดาวน์โหลดไฟล์    ขนาดไฟล์  15.4 MB