การประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๑

การประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่  ๑ / ๒๕๖๑

ด้วยโรงเรียนอนุบาลตาก ตระหนักถึงความสำคัญของความพร้อมก่อนการเรียน เพื่อให้เป็นตามระเบียบทางราชการให้ทราบและปฏิบัติให้ เกิดประโยชน์ต่อทางการจัดการศึกษา จึงจัดการประชุมก่อน เปิดภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลตาก โดยมีข้อราชการดังนี้

๑.การจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา ๒๕๖๑

๒.การใช้งบประมาณเพื่อจัดการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑ แผนการใช้เงิน ๒๕๖๑

๓.รายงานการใช้เงินทุกประเภทในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามแผนการใช้เงิน ๒๕๖๐

คลิกที่นี่เพื่อรับชมภาพกิจกรรม