ค่ายปรับพื้นฐาน ห้องเรียน MEP ปีการศึกษา 2561 [7-11 พฤษภาคม 2561]

ด้วยโรงเรียนอนุบาลตาก ตระหนักถึงความสำคัญของความพร้อมก่อนการเรียน จึงได้ดำเนินโครงการค่ายปรับพื้นฐาน ห้องเรียนภาษา (MEP) โดยจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติ และทางโรงเรียนมีกิจกรรมที่เสริมสร้างความพร้อมให้กับนักเรียนกลุ่มนี้ก่อนเริ่มเรียน ผ่านกระบวนการการเรียนรู้ที่หลากหลายบนพื้นฐานความสนุกสนาน จึงจัดกิจกรรมค่ายปรับพื้นฐานเป็นเวลา 5 วันโดยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชาวต่างชาติและชาวไทย

 

DAy 1

คลิกที่นี่เพื่อรับชมรูปกิจกรรมวันที่ 1 เพิ่มเติม

 

DAY 2

คลิกที่นี่เพื่อรับชมรูปกิจกรรมวันที่ 2 เพิ่มเติม

DAY 3

คลิกที่นี่เพื่อรับชมรูปกิจกรรมวันที่ 3 เพิ่มเติม

DAY 4

คลิกที่นี่เพื่อรับชมรูปกิจกรรมวันที่ 4 เพิ่มเติม