โรงเรียนอนุบาลตาก เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนอนุบาลตาก เข้าร่วมกิจกรรมปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลตาก
ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพุทธบุตร ปีการศึกษา 2561
ในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ณ วัดมณีบรรพตวรวิหาร จังหวัดตาก

 

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

 

ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนอนุบาลตาก ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

เพื่อเสริมสร้างความ สัมพันธ์ระหว่างครู – ผู้ปกครองนักเรียน รวมทั้งรับทราบ นโยบายของโรงเรียน การแก้ไขปัญหาทางการจารจร ร่วมกัน

คลิกเพื่อรับชมภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนจตุรมิตร

โรงเรียนอนุบาลตาก นำโดย นายพยนต์ สืบรอด ประธานกลุ่มโรงเรียนจตุรมิตร ประชุมคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนจตุรมิตร เพื่อหารือ แนวทางการจัดการศึกษาและกิจกรรม การแข่งขันเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

 

โรงเรียนอนุบาลตากประชุมจัดทำหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนอนุบาลตากประชุมจัดทำหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ ๒๓๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. โรงเรียนอนุบาลตากได้ประชุมจัดทำหลักสูตร ๒๕๖๑

เพื่อให้การปฏิรูประบบบริหารและการจัดการทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงจัดการประชุมจัดทำเอกสารประกอบหลักสูตร ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๓๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องเกียรติยศ

 

คลิกที่นี่เพื่อรับชมภาพกิจกรรม

 

 

แก้ไข สถานที่ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น.
แก้ไข สถานที่ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2561
================
ระดับชั้น อนุบาล 1-3
ประชุมที่ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียนอนุบาลตาก
วันเสาร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2561
เวลา 09.00-12.00น
================
ระดับชั้น ป.1- ป.3
ประชุมที่ ห้องประชุม อาคารนิติบัญญัติ
อบจ.ตาก
วันอาทิตย์ ที่ 27 พฤษภาคม 2561
เวลา 09.00-12.00น
================
ระดับชั้น ป.4- ป.6
ประชุมที่ ห้องประชุม อาคารนิติบัญญัติ
อบจ.ตาก
วันอาทิตย์ ที่ 27 พฤษภาคม 2561
เวลา 13.00-16.00น
================

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ขอบคุณค่ะ

หลักสูตรสถานศึกษาอนุบาลตากปรับปรุง 2561

หลักสูตรสถานศึกษาอนุบาลตากปรับปรุง 2561

 “ส่วนที่  1 : ปก ประกาศ คำนำ สารบัญ 2561”

ดาวน์โหลดไฟล์    ขนาดไฟล์  2MB

“ส่วนที่  2 : บทที่ 1 ส่วนนำ “

ดาวน์โหลดไฟล์    ขนาดไฟล์  124 KB

“ส่วนที่  3 : บทที่ 2 โครงสร้างหลักสูตร(18 พ.ค. 61) “

ดาวน์โหลดไฟล์    ขนาดไฟล์  223 KB

“ส่วนที่  4 : บทที่ 3 คำอธิบายรายวิชาและตัวชี้วัด “

ดาวน์โหลดไฟล์    ขนาดไฟล์  668 KB

“ส่วนที่  5 : บทที่ 4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน”

ดาวน์โหลดไฟล์    ขนาดไฟล์  128 KB

“ส่วนที่  6 : บทที่ 5 เกณฑ์จบการศึกษา”

ดาวน์โหลดไฟล์    ขนาดไฟล์  119 KB

“ส่วนที่  7 : ภาคผนวก”

➥ คลิกเพื่อดูไฟล์

 

โรงเรียนอนุบาลตาก ขอยินดีต้อนรับคุณครูใหม่ทุกท่าน สู่โรงเรียนอนุบาลตาก

โรงเรียนอนุบาลตาก

ขอยินดีต้อนรับคุณครูใหม่ทุกท่าน

สู่โรงเรียนอนุบาลตาก

 

รายงานประจำปีโรงเรียนอนุบาลตาก ปีการศึกษา 2560 (SAR)

“รายงานประจำปีโรงเรียนอนุบาลตาก ปีการศึกษา 2560”

“Self – Assessment Report: SAR”

 “ส่วนที่  1”

ดาวน์โหลดไฟล์    ขนาดไฟล์  2MB

“ส่วนที่  2”

ดาวน์โหลดไฟล์    ขนาดไฟล์  15.4 MB

 

โรงเรียนอนุบาลตากยินดีต้อนรับครูใหม่จากโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม

โรงเรียนอนุบาลตากและคณะครูโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม

ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับครูใหม่

“คุณครูจุรีลักษณ์ อินสุยะ”

จากโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม สอนรายวิชาคหกรรม

ทางโรงเรียนอนุบาลตากได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

 

คลิกที่นี่เพื่อรับชมภาพกิจกรรม

การประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๑

การประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่  ๑ / ๒๕๖๑

ด้วยโรงเรียนอนุบาลตาก ตระหนักถึงความสำคัญของความพร้อมก่อนการเรียน เพื่อให้เป็นตามระเบียบทางราชการให้ทราบและปฏิบัติให้ เกิดประโยชน์ต่อทางการจัดการศึกษา จึงจัดการประชุมก่อน เปิดภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลตาก โดยมีข้อราชการดังนี้

๑.การจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา ๒๕๖๑

๒.การใช้งบประมาณเพื่อจัดการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑ แผนการใช้เงิน ๒๕๖๑

๓.รายงานการใช้เงินทุกประเภทในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามแผนการใช้เงิน ๒๕๖๐

คลิกที่นี่เพื่อรับชมภาพกิจกรรม