ค่ายปรับพื้นฐาน ห้องเรียน MEP ปีการศึกษา 2561

การนำนักเรียนเข้าค่ายปรับพื้นฐาน ห้องเรียน MEP ปีการศึกษา 2561

ด้วยโรงเรียนอนุบาลตาก ตระหนักถึงความสำคัญของความพร้อมก่อนการเรียน จึงได้ดำเนินโครงการค่ายปรับพื้นฐาน ห้องเรียนภาษา (MEP) โดยจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติ และทางโรงเรียนมีกิจกรรมที่เสริมสร้างความพร้อมให้กับนักเรียนกลุ่มนี้ก่อนเริ่มเรียน ผ่านกระบวนการการเรียนรู้ที่หลากหลายบนพื้นฐานความสนุกสนาน จึงจัดกิจกรรมค่ายปรับพื้นฐานเป็นเวลา 5 วันโดยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชาวต่างชาติและชาวไทย

ในวันที่ 7 –  11 พฤษภาคม 2561  (ไปกลับ 08.30 น. – 15.00 น.) 

แก้ไขเวลาจาก 08.30 น. เป็น 07.30 น. –  15.30 น.

ณ โรงเรียนอนุบาลตาก จังหวัดตาก 

***แก้ไขเป็น โรงเรียนอนุบาลตากแห่งเก่า (โรงเรียนอนุบาลตาก หนองหลวง)***

การแต่งกาย : เสื้อยืด กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าพละ

อาหารว่างและอาหารกลางวัน โรงเรียนจัดหาให้

ในการนี้โรงเรียนขอรับรองว่าบุตรหลานของท่านปฏิบัตินอกห้องเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในวิชาต่างๆ ภาคภาษาอังกฤษและภาษาไทย ด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลายจากคณะครูเป็นอย่างดี

ขอขอบคุณค่ะ

โรงเรียนโทร 0-5551-1138 ต่อ 19

ผู้ควบคุมโทร 089 – 7033893


การปรับปรุงตกแต่งห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลตาก

ประกาศโรงเรียนอนุบาลตาก

เรื่อง การปรับปรุงตกแต่งห้องเรียน


๑. ห้ามตัดกระดาษ หรือข้อมูลใดๆ ลงบนประตู หน้าต่าง

๒. ให้ประตูห้องเรียน ห้องพิเศษ หน้าต่างดูแล้วสะอาดตา แก่ผู้ใช้และผู้พบเห็น

๓. กรณีที่ห้องเรียนมีวัสดุ กระดาษ เก่า ติดประตู หน้าต่างอยู่ให้ทำความสะอาด

๔. ปัจจุบันได้ปรับปรุงประตูห้องเรียน ให้แล้วทั้งระดับ ปฐมวัยและประถมศึกษา


การประชุมฟังคำชี้แจงการปฎิบัติหน้าที่ปีการศึกษา ๒๕๖๑

คำสั่งโรงเรียนอนุบาลตาก

ที่ ๑๒๑ / ๒๕๖๑

เรื่อง ประชุมฟังคำชี้แจงการปฎิบัติหน้าที่ปีการศึกษา ๒๕๖๑


เลื่อนประชุมครูระดับประถมวัยครูประจำการและครูอัตราจ้างเป็นวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลาศูนย์ ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารปฐมวัย

๒. เลื่อนประชุมครูอัตราจ้างทุกตำแหน่ง (ยกเว้นครูต่างชาติ) เป็นวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลาศูนย์ ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องเกียรติยศ

๓. ครูภาษาอังกฤษครูต่างชาติ (วิเคราะห์หลักสูตรทำความเข้าใจในหลักสูตร) เป็นวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลาศูนย์ ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องเกียรติยศ

๔. ประชุมครูประจำการทั้งหมด วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลาศูนย์ ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องเกียรติยศ

๕. เลื่อนประชุมปฐมนิเทศครูย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ เป็นวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลาศูนย์ ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องผู้อำนวยการ

ให้ผู้เข้าร่วมประชุมตามข้อ ๑,๒,๓,๕ เตรียมเอกสารดังนี้

๑. หลักสูตรที่จะต้องสอนแต่ละคนและตารางวิเคราะห์หลักสูตร

๒. กำหนดการสอนรายสัปดาห์ของแต่ละคน

๓. แนวคิดแนวทางการสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๑


การจัดส่งเอกสารธุรการในชั้นเรียน

คำสั่งโรงเรียนอนุบาลตาก

ที่ ๑๑๙ / ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดส่งเอกสารธุรการในชั้นเรียน


ขอให้ครูตามรายชื่อดังต่อไปนี้จัดส่งเอกสารธุรการในชั้นเรียน

นายโชคชัย สุขหัส

นางศรีอำพร แสงแป้น

นายยุพยงค์ ปาคำมา

นายณรงศักดิ์ สมหวัง

นางพรพรรณ วงษ์สงวน

นางมะลิวัลย์ พรมหาญ

นางสาวสมพิศ ทิพยเกษร

ส่งภายในวันที่  ๓๐ เมษายนพ.. ๒๕๖๑ ถ้าไม่ส่งตามกำหนดเวลาผู้อำนวยการจะมีการพิจารณาตักเตือนเป็นรายบุคคล

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


การเตรียมพร้อม ในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๑

คำสั่งโรงเรียนอนุบาลตาก

ที่ ๑๑๘ / ๒๕๖๑

เรื่อง ให้มาปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน


เพื่อให้การเตรียมพร้อม ในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๑. ให้ข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง พนักงานราชการให้มาปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน

๑.๑ จัดเตรียมความพร้อมห้องเรียน หนังสือเรียน

๑.๒ จัดเตรียมความพร้อม โต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน

๑.๓ จัดเตรียมเอกสารการสอน หลักสูตรเอกสารที่เกี่ยวข้องในการเรียนการสอน

๑.๔ การจัดแผนจัดการเรียนรู้สื่อการเรียนการสอน

.๕ จัดเตรียมความพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนการสอน

.๖ จัดเตรียมความพร้อมห้องเรียนพิเศษ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์

ห้องเรียนสีเขียว

๒.ให้พนักงานลูกจ้างแม่บ้านมาปฏิบัติงานจัดทำความสะอาด

.๑ อาคารเรียน

.๒ อาคารประกอบ ส้วม โรงอาหาร ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์

.๓ บริเวณที่มอบหมายให้จัดเก็บ จัดระบบทุกจุดในโรงเรียน

.๔ ให้มาปฏิบัติงานทุกวัน ให้ลงชื่อปฏิบัติงานและให้ลงเวลาในสมุดปฏิบัติงานทุกวัน

ให้มาปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป


 

รายชื่อเข้ารับการประชุมนิเทศเรื่องย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลตาก

คำสั่งโรงเรียนอนุบาลตาก

ที่ ๑๑๖ / ๒๕๖๑

เรื่อง  เข้ารับการประชุมนิเทศ


ขอให้ข้าราชการครู ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก ที่  ๙๕/๒๕๖๑  เรื่องย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลงวันที่ ๑๕   มีนาคม พ.. ๒๕๖๑

๑. นายยุพยงค์ ปาคำมา

๒. นายประยูร คุณนาม

๓. นางปานฤดี รอดมา

๔. นาวสาววรกานต์ เข้มข้น

๕. นางสาวจุรีลักษณ์ อินสุยะ

เข้ารับการประชุมนิเทศในวันที่ ๓  พฤษภาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐  .

ณ ห้องผู้อำนวยการ

ให้รองผู้อำนวยการทั้งสามท่านเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย


การประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑

คำสั่งโรงเรียนอนุบาลตาก

ที่ ๑๑๔ / ๒๕๖๑

เรื่อง ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่  ๑ / ๒๕๖๑

ด้วยมีข้อราชการและข้อปฏิบัติเพื่อให้เป็นตามระเบียบทางราชการให้ทราบและปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อทางการจัดการศึกษาขอให้

รองผู้อำนวยการโรงเรียนและครูประจำการทุกท่าน

ประชุมพร้อมกันในวันที่  ๑๔  พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

เวลา   ๐๙.๐๐  . ณ  ห้องเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลตาก

โดยมีข้อราชการดังนี้

  1. การจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
  2. การใช้งบประมาณเพื่อจัดการศึกษาปีการศึกษา   ๒๕๖๑   แผนการใช้เงิน ๒๕๖๑
  3. รายงานการใช้เงินทุกประเภทในปีการศึกษา   ๒๕๖๐   ตามแผนการใช้เงิน ๒๕๖๑
  4. เอกสารเพื่อจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา   ๒๕๖๑

ทั้งนี้ขอให้ทราบโดยทั่วกัน


โรงเรียนอนุบาลตากได้จัดการประชุมสัมมนาปฏิบัติการ

โรงเรียนอนุบาลตากจัดการประชุมสัมมนาปฏิบัติการ

ด้วยให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปได้อย่างมีคุณภาพโดยการนำหลักสูตรไปใช้ในการเรียนการสอนอย่างแท้จริงและให้เกิดการบูรณาการการทำงานเป็นทีมและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันโดยยึดปัญหาของนักเรียนเป็นสำคัญในการแก้ไขปัญหา โดยนำหลักสูตรมาใช้อย่างแท้จริง

๑. วิเคราะห์หลักสูตรร่วมกัน

๒. วิเคราะห์และทำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดมาใช้ในการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล

๓. วิเคราะห์และนำมาจัดทำกำหนดการสอนและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน มีแผนการจัดการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์การเรียนและเป็นผู้นำสร้างกิจกรรมและที่ปรึกษากลุ่มการจัดการและช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม จึงกำหนดประชุมสัมมนาภาคปฏิบัติ

๑. ครูระดับปฐมวัยทั้งหมด ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๒. ครูผู้สอน (อัตราจ้างทุกวิชา) ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๓. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ครูไทย ครูต่างชาติ และสถาบันเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชา คณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษ โครงการ MEP และ EMS วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลตาก

สพป.ตากเขต 1 ประกาศผลการพิจารณาโรงเรียนที่มีความโดดเด่นเป็นโรงเรียนต้นแบบ

สพป.ตากเขต 1 ประกาศผลการพิจารณาโรงเรียนที่มีความโดดเด่นเป็นโรงเรียนต้นแบบ 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขตหนึ่งได้กำหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาโรงเรียนอย่างรอบด้าน โดยให้สอดคล้องกับลักษณะของงานประจำและนโยบาย จึงได้ประกาศให้….

โรงเรียนอนุบาลตาก

ดีเด่นด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันได้แก่ การจัดการศึกษาห้องเรียนพิเศษด้านภาษา MEP การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน และโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

สัปดาห์รณรงค์การป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี ๒๕๖๑

โรงเรียนอนุบาลตากขอเป็นส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ สัปดาห์รณรงค์การป้องกันเด็กจมน้ำให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองเพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดความสูญเสียเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็ก

จากข้อมูลพบว่า เด็กไทยอายุต่ำว่า ๑๕ ปี ว่ายน้ำเป็นร้อยละ ๑๖.๓ และเด็กส่วนใหญ่ไม่เรียนว่ายน้ำจนกว่าอายุ ๙ ปีขึ้นไป ยิ่งไปกว่านั้นการเรียนว่ายน้ำในปัจจุบันของเด็กยังอยู่ในวงจำกัดเช่น สระว่ายน้ำที่มีอยู่จำนวนไม่มาก โอกาสในการเข้าถึงสระว่ายน้ำ ทัศนคติของผู้ปกครองขาดบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับทักษะความปลอดภัยทางน้ำ และการสอนว่ายน้ำที่มีอยู่ยังไม่เน้นในเรื่องของทักษะความปลอดภัยทางน้ำ วิธีการเอาชีวิต รอดและวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ซึ่งเป็นทักษะขั้นพื้นฐานที่จำเป็นที่เด็กควรจะได้เรียนรู้ ประกอบกับข้อมูลทางระบาดวิทยาพบว่าสาเหตุการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็ก ส่วนใหญ่เกิดจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเด็กการขาดทักษะการเอาชีวิตรอดและทักษะการช่วยชีวิตโดยมักจะพบบ่อยในกลุ่มเด็กอายุ ๕๙ ปี

คลิกเพื่อดาวน์โหลด