กีฬาอนุบาลภาคเหนือ ประจำปี 2561

ด้วยโรงเรียนอนุบาลตาก เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาอนุบาลภาคเหนือ (หริภุญชัยเกมส์) ครั้งที่ 4 โดย โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดภาคเหนือสัมพันธ์ ณ จังหวัด ลำพูน ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2561 โดยจัดการแข่งขันกีฬา พื้นบ้านและสากล ระหว่าง ครูและบุคคลากร เพื่อสร้าง สมัครสมานสามัคคีและสร้างเครือค่ายความสัมพันธ์ ในเครือโรงเรียนอนุบาลภาคเหนือ

คลิกที่นี่เพื่อรับชมรูปกิจกรรมเพิ่มเติม

การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (ปรับปรุง 2561)

โรงเรียนอนุบาลตาก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการ จัดทำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปรับปรุง 2561 ให้กับข้าราชการครู ครูอัตรา จ้างชาวไทยและชาวต่างชาติและบุคลากรทางการ ศึกษาทุกคนเพื่อให้มีมาตรฐานตรงตามหลักสูตร

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม