ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียนประถมศึกษาปีที่ 2-6 ประจำปีการศึกษา 2561

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 1. เด็กชายรุทธิกร   บัวขำ

 2. เด็กชายวรรณวิชิต  เรือศรีจันทร์

 3. เด็กหญิงชญาหา  ทุ่มทา

 4. เด็กหญิงกัญญรินทร์  ชัยวิสุทธิ์

 5. เด็กหญิงกมลนันท์  หาดบุตร

 6. เด็กหญิงชนาภัทร  บวรภัทร

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 1. เด็กหญิงพิชญาภา  งามประยูร

 2. เด็กชายมนตกานต์  เจริญสุข

 3. เด็กหญิงปริยากร  หิรัญงาม

 4. เด็กหญิงเขมณิช  เขียวสีทอง

 5. เด็กหญิงภูษณิศา  เพียรช่าง

 6. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สุขน่วม

 7. เด็กชายอภิวัฒน์ ชูชื่น

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 1.   เด็กชายพัฒนสัณห์  เอี่ยมสวัสดิ์

 2. เด็กหญิงณัฐนรี  ประเสริฐสิทธิ์

 3. เด็กชายคณพศ  ทับประดิษฐ์

 4. เด็กชายจิรภัทร  ยมเกิด

 5. เด็กหญิงนภารัตน์  รัตนพร

 6. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  อินแพร

 7. เด็กชายศุภกิจ  สอนสติ

 8. เด็กหญิงจิรวรรณ  หิรัญรักษ์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 1. เด็กหญิงญาตาวี  เขียวสะอาด

 2. เด็กหญิงอัฐธนันท์  ฤทธิ์แผลง

 3. เด็กชายกฤษฎา  เนื่องพุกก์

 4. เด็กชายอนุชิต  แช่มรัมย์

 5. เด็กหญิงสุพัชญา  ด้วงนา

 6. เด็กหญิงพรรษชล  จันทร์เต็ม

 7. เด็กหญิงปาณิสรา  ชูโฉม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 1. เด็กหญิงศิริญาภา  วางาม

 2. เด็กหญิงอาทิตวรรณ  หิรัญรักษ์

 3. เด็กชายปรัตถกร  เพียรช่าง

 4. เด็กชายพิชามญธ์  ระไหวนอก