สอบ National test ประถมศึกษาปีที่ 3

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 จะดำเนินการทดสอบความสามาพื้นฐาน ผู้เรียนระดัยชาติ (National test : NT) นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในด้านภาษา (Literacy) ด้านคำนวน (Numberacy) และด้านเหตุผล (Reasoning abilities) ทางโรงเรียนอนุบาลตาก จึงดำเนินงานการทดสอบความสามารถพื้นฐาน (nt) ณ โรงเรียนอนุบาลตาก (น้ำรึม)

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาดชาด ประจำปี 2560

ทางโรงเรียนอนุบาลตาก กำหนดจัดกิจกรรมเข้าค่าย พักแรมลูกเสือและยุวกาชาดระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลตาก (หนองหลวง) โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อฝึกให้นักเรียนช่วยเหลือตนเองเมื่ออยู่ตามลำพัง นอกเหนือ จากการดูแลของผู้ปกครอง, เพื่อฝึกระเบียบวินัยให้กับนักเรียน, เพื่อให้นักเรียนรู้จักรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและ กัน สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ, เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การ อยู่ร่วมกันและการช่วยเหลือผู้อื่น, เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าค่าย มาใช้ในชีวิตประจำวัน

 

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม