การสอบ LAS (Local Assessment System)

ตามนโยบาลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ส่งเสริมสนับสนุนนำระบบการทดสอบกลางมาเป็นส่วนหนึ่ง ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน โดยใช้ข้อสอบกลาง ในการสอบ ปลายภาคร้อยละ 20 ของคะแนนสอบทั้งหมดในระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 4, 5 ทั้งนี้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ใช้ข้อสอบกลางเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, 5 ใช้ข้อสอบกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย, คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม