ประกาศผู้ปกครอง รับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและชุดนักเรียน ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม 2561

ทางโรงเรียนอนุบาลตาก ขอความกรุณาผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลตาก

มารับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและชุดนักเรียน

ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม 2561
เวลา 8.30 น.  –  12.00น. 

เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนและชุดนักเรียนให้นักเรียนต่อไป

ขอบคุณค่ะ

ประกาศการจัดห้องเรียนของระดับชั้นอนุบาล

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 1

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 2

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล  3

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่28 มีนาคม หากนักเรียนคนใดยังไม่มีรายชื่อเนื่องจากมาสมัครหลังวันที่ 28 มีนาคมให้มาดูตอนเปิดเทอมค่ะ

ต้อนรับคณะฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา

โรงเรียนอนุบาลตาก ต้อนรับคณะกรรมการ ฝึกประสบการณ์และคณะฝึกประสบการณ์ นิเทศการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาตากเขต 1 และเขต 2 โดยณะ กรรมการฝึกประสบการณ์และคณะฝึก ประสบการณ์นิเทศการศึกษา ได้ติดตาม ผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของทางโรงเรียน โดยผู็อำนวยการและรองผู้อำนวยการให้ การต้อนรับด้วยความอบอุ่น

คลิกที่นี่เพื่อรับชมภาพกิจกรรม

กีฬาอนุบาลภาคเหนือ ประจำปี 2561

ด้วยโรงเรียนอนุบาลตาก เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาอนุบาลภาคเหนือ (หริภุญชัยเกมส์) ครั้งที่ 4 โดย โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดภาคเหนือสัมพันธ์ ณ จังหวัด ลำพูน ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2561 โดยจัดการแข่งขันกีฬา พื้นบ้านและสากล ระหว่าง ครูและบุคคลากร เพื่อสร้าง สมัครสมานสามัคคีและสร้างเครือค่ายความสัมพันธ์ ในเครือโรงเรียนอนุบาลภาคเหนือ

คลิกที่นี่เพื่อรับชมรูปกิจกรรมเพิ่มเติม

การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (ปรับปรุง 2561)

โรงเรียนอนุบาลตาก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการ จัดทำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปรับปรุง 2561 ให้กับข้าราชการครู ครูอัตรา จ้างชาวไทยและชาวต่างชาติและบุคลากรทางการ ศึกษาทุกคนเพื่อให้มีมาตรฐานตรงตามหลักสูตร

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียนประถมศึกษาปีที่ 2-6 ประจำปีการศึกษา 2561

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 1. เด็กชายรุทธิกร   บัวขำ

 2. เด็กชายวรรณวิชิต  เรือศรีจันทร์

 3. เด็กหญิงชญาหา  ทุ่มทา

 4. เด็กหญิงกัญญรินทร์  ชัยวิสุทธิ์

 5. เด็กหญิงกมลนันท์  หาดบุตร

 6. เด็กหญิงชนาภัทร  บวรภัทร

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 1. เด็กหญิงพิชญาภา  งามประยูร

 2. เด็กชายมนตกานต์  เจริญสุข

 3. เด็กหญิงปริยากร  หิรัญงาม

 4. เด็กหญิงเขมณิช  เขียวสีทอง

 5. เด็กหญิงภูษณิศา  เพียรช่าง

 6. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สุขน่วม

 7. เด็กชายอภิวัฒน์ ชูชื่น

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 1.   เด็กชายพัฒนสัณห์  เอี่ยมสวัสดิ์

 2. เด็กหญิงณัฐนรี  ประเสริฐสิทธิ์

 3. เด็กชายคณพศ  ทับประดิษฐ์

 4. เด็กชายจิรภัทร  ยมเกิด

 5. เด็กหญิงนภารัตน์  รัตนพร

 6. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  อินแพร

 7. เด็กชายศุภกิจ  สอนสติ

 8. เด็กหญิงจิรวรรณ  หิรัญรักษ์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 1. เด็กหญิงญาตาวี  เขียวสะอาด

 2. เด็กหญิงอัฐธนันท์  ฤทธิ์แผลง

 3. เด็กชายกฤษฎา  เนื่องพุกก์

 4. เด็กชายอนุชิต  แช่มรัมย์

 5. เด็กหญิงสุพัชญา  ด้วงนา

 6. เด็กหญิงพรรษชล  จันทร์เต็ม

 7. เด็กหญิงปาณิสรา  ชูโฉม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 1. เด็กหญิงศิริญาภา  วางาม

 2. เด็กหญิงอาทิตวรรณ  หิรัญรักษ์

 3. เด็กชายปรัตถกร  เพียรช่าง

 4. เด็กชายพิชามญธ์  ระไหวนอก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

ประถมศึกษาปีที่ 1/6

ประถมศึกษาปีที่ 1/5

ประถมศึกษาปีที่ 1/4

ประถมศึกษาปีที่ 1/3

ประถมศึกษาปีที่ 1/2

รายงานตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ห้องเรียนโครงการพิเศษ EMS

ด้วยโรงเรียนอนุบาลตากเปิดรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการ EMS จึงจัดให้มีการรายงานตัวของนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อในห้องเรียนพิเศษโครงการ EMS โรงเรียนอนุบาลตาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมตาก เขต 1 ซึ่งมีนักเรียนเข้ามารายงานเป็นจำนวนมาก โดยการดำเนินงานต้องแจ้งชื่อที่กับเจ้าหน้าที่เพื่อชำระค่าลงทะเบียนเรียนและค่าลงทะเบียนค่ายปรับพื้นฐานที่จะจัดขึ้น

 

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พิธีมอบเกียรติบัตรให้บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ที่หอประชุมโรงเรียนอนุบาลตาก(ที่เก่า) นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรให้บัณฑิตย์น้อย นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จำนวน 105 คน ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอนุบาลตาก เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ สร้างแรงบันดาลใจที่ดีให้กับเด็กและเป็นการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป

 

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม